ข่าวสาร

"ปฏิรูปการศึกษาไทย"

benjawank 0 490

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดระดมสมองหัวข้อ "ปฏิรูปการศึกษาไทย" เพื่อนำข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย และเสนอต่อการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ในวันที่ 29 ส.ค.2557 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ถ่ายภาพ : กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ค่ายสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเด็ก มศว"

benjawank 0 599

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ค่ายสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเด็ก มศว" ระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา" (Problem based learning: PBL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2

benjawank 0 787

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา" (Problem based learning: PBL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 201 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

RSS
First3334353637383941