ข่าวสาร

มหาวิทยาลัย ขอเชิญ  คณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒลงทะเบียนเพื่อสมัครขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) รุ่นที่ 5

Nopphagorn Kittikundecha 0 427

มหาวิทยาลัย ขอเชิญ  คณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้สนใจ ลงทะเบียนเพื่อสมัครขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) รุ่นที่ 5 และเข้าร่วมฟังการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และการเขียนขอรับรองสมรรถนะฯ UKPSF

***เมื่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้รับรายชื่อผู้สมัครแล้ว  จะทำการส่งรายชื่อไปที่สังกัดเพื่อให้ตรวจสอบและอนุมัติการสมัคร***

วันและเวลาในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และการเขียนขอรับรองสมรรถนะฯ UKPSF จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “จากทฤษฎีการเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติ”

Nopphagorn Kittikundecha 0 572

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ โดยจัดเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 40 ท่าน  ในวันพุธที่ 7 และ 12 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. โดย อ.ดร.รังรอง สมมิตร,  อ.ดร.รุจน์ ฦาชา,  อ.ดร.นันทิณา นิลายน จากภาควิชาหลักสูตรและการสอน และ อ.ดร.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ จากภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เมื่อปิดรับแล้วจะทำการแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมในแต่ละรุ่น และสถานที่ในการจัดอบรม

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Online Active Learning and Assessment” ทางออนไลน์

Nopphagorn Kittikundecha 0 645

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Online Active Learning and Assessment” ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ ผ่านทางออนไลน์  ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 – 16.00 น. โดย ผศ.ดร.นัทธีรัตน์  พีระพันธุ์ และ อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับจำนวน 60 ท่าน ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เมื่อปิดรับแล้วจะทำการแจ้งช่องทางการเข้าร่วมผ่านทางอีเมล

เมื่อเข้าร่วมอบรมในหัวข้อนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลัการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

RSS
123468910Last