ข่าวสาร

โครงการอบรม “SWU - BEST: Effective Online Teaching” รุ่น 5

Nopphagorn Kittikundecha 0 374

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอเชิญชวนคณาจารย์ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการในรุ่นแรก  หรือเข้าร่วมแล้วแต่ยังเรียนไม่จบหลักสูตร  เข้าร่วมโครงการอบรม “SWU - BEST: Effective Online Teaching” ใน รุ่น 5  ซึ่งจะเปิดระบบ https://moodle.swu.ac.th ให้เข้าเรียนได้ผ่านออนไลน์  ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564  และสามารถเรียนได้ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 

**สำหรับอาจารย์ที่เริ่มเรียนไปแล้วในรุ่นก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่จบ  สามารถกลับมาเรียนต่อได้ในรุ่น 5 โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่  (เรียนต่อจากเดิม)**

#SWUBEST #EffectiveOnlineTeaching #ทีมมศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านประเมินจาก QS Stars University Rating System ในภาพรวม (Overall) ได้ระดับ 3 ดาว

Nopphagorn Kittikundecha 0 3681

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านประเมินจาก QS Stars University Rating System  ในภาพรวม (Overall) ได้ระดับ 3 ดาว ด้วยคะแนน 677/1000 โดยมีการให้คะแนนเป็นหมวดหมู่ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้คะแนน ระดับ ห้าดาว ถึง 6 หมวดหมู่ จาก 8 หมวดหมู่
 

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Dare to Change

Nopphagorn Kittikundecha 0 1393

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]

         สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ จึงอาจทำให้อาจารย์เกิดความไม่สะดวกในการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Dare to change ซึ่งอาจเป็นการจัดการเรียนการสอน active learning ในรูปแบบ onsite หรือ onlineได้ทัน ดังนั้น เพื่อให้อาจารย์สามารถเตรียมเอกสารข้อมูลในการจัดส่งสมัครเข้าพิจารณาในโครงการได้ครบถ้วน ฝ่ายวิชาการจึงเห็นสมควรให้มีการเลื่อนการปิดรับสมัครการส่งผลงาน จากวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

RSS
First2345791011Last