ข่าวสาร

การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

Nopphagorn Kittikundecha 0 627

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]
ขอเชิญชวนคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมฟังการบรรยายเพื่อให้ความรู้ ในเรื่อง "การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)"

🔻 วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 12.30-15.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

🔻 วันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์ เรื่อง“การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้”

Nopphagorn Kittikundecha 0 946

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์ โดยส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  เรื่องการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้”  โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

  • หลักการของการวัดและประเมินผล 

  • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดแบบต่าง ๆ

  • การประเมินผลประเภทต่าง ๆ และความสำคัญ

  • ศึกษาและวิพากษ์ กรณีตัวอย่าง

  • แนวทางการวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและการประกันคุณภาพการศึกษา

  • ตัวอย่างการออกแบบการวัดประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและการประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยากร : 1. ผศ.ดร.สุรชัย มีชาญ (เช้า)

              2. ผศ.ดร.ทวิกา ตั้งประภา (บ่าย)

วันที่จัดอบรม : วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  9.00 – 16.00 น.

สถานที่ : จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ซึ่งหลังจากอบรม  จะเปิดให้คำปรึกษารายบุคคลสำหรับผู้นำไปประยุกต์ใช้  แล้วประสบปัญหา  โดยท่านสามารถเลือกมาปรึกษาในวันใดก็ได้ใน 2 วันนี้

             ครั้งที่ 1 : วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563       เวลา 13.00-16.00น.

             ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563         เวลา 13.00-16.00น.          

ให้คำปรึกษาโดย 

              1. ผศ.ดร.สุรชัย มีชาญ

              2. ผศ.ดร.ทวิกา ตั้งประภา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”

Nopphagorn Kittikundecha 0 704

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”  โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

  • แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  • การออกแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

  • การวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูล และรายงานผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

  • การเผยแพร่ ต่อยอด และการใช้ประโยชน์ของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

วิทยากร : ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

วันที่จัดอบรม : วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  8.30 – 16.00 น.

สถานที่ : จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ซึ่งหลังจากอบรม  จะเปิดให้คำปรึกษารายบุคคลสำหรับผู้นำไปประยุกต์ใช้  แล้วประสบปัญหา  โดยท่านสามารถเลือกมาปรึกษาในวันใดก็ได้ใน 3 วันนี้

             ครั้งที่ 1 : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   เวลา 9.00-12.00น.  

             ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563       เวลา 9.00-12.00น.            

             ครั้งที่ 3 : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563     เวลา 9.00-12.00น.            

ให้คำปรึกษาโดย 

1. ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

2. ผศ.ดร.อรอุมา เจริญสุข

 

RSS
First2345791011Last