ขั้นตอนและปฏิทินการเสนอหลักสูตร

 • ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร 
 • กำหนดการประชุม ประจำปี 2565  
   
 • ข้อมูลและรายละเอียดเพื่อประกอบการประชุม
  ที่ประชุม เอกสารประกอบการประชุม
  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หลักสูตร 15 เล่ม 
    - ปริ้นหน้าหลัง
    - ไม่ต้องใส่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยในภาคผนวก
  คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 45 เล่ม 
    - ปริ้นหน้าหลัง
    - ไม่ต้องใส่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยในภาคผนวก
  สภาวิชาการ หลักสูตร 25 เล่ม
    - ปริ้นหน้าหลัง
    - ไม่ต้องใส่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยในภาคผนวก
  สภามหาวิทยาลัย

  หลักสูตร ใหม่ 25 เล่ม / ปรับปรุง 10 เล่ม
    - ปริ้นหน้าหลัง
    - ไม่ต้องใส่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยในภาคผนวก
  บทสรุปผู้บริหาร 25 ชุด
    - ปริ้นหน้าหลัง 
    - พิมพ์คำว่า "เอกสารใช้ประกอบการประชุมเท่านั้น" ตรงมุมขวาด้านบนทุกหน้า

    - ไม่ต้องแม็กมุม ให้เรียงสลับกัน และใช้ตัวหนีบสีดำใหญ่หนีบมา
  กรุณาส่งไฟล์ pdf มคอ.2 และบทสรุปผู้บริหาร มาที่ benjawank@g.swu.ac.th