หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ชื่อหลักสูตร
   ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
   ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Language for Communication (International Program) 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
   ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเพื่อการสื่อสาร) 
   ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศศ.บ. (ภาษาเพื่อการสื่อสาร) 
   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Arts (Language for Communication) 
   ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.A. (Language for Communication) 

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
จัดลักษณะเอกคู่ ดังนี้
   1) ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
   2) ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน
   3) ภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม
   4) ภาษาอังกฤษและภาษาเขมร

จุดเด่นของหลักสูตร     
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร วิชาเอกคู่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะภาษา ต่างประเทศ 2 ภาษาในระดับปฏิบัติการสื่อสารได้ อันประกอบด้วยภาษาต่างประเทศหนึ่งภาษา ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส หรือ ภาษาเยอรมัน หรือภาษาเวียดนาม หรือภาษาเขมร คู่กับวิชาเอกภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและภายในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระดับภูมิภาคอื่น โดยสามารถใช้ความรู้ความสามารถและทักษะภาษาต่างประเทศ สองภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรสามารถใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ควบคู่กับภาษาต่างประเทศอีก 1 ภาษาในการประกอบวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสาขาวิชาชีพตามกลุ่มสาขาวิชาเอกเลือก ดังนี้
   1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่รับผิดชอบหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปหรือการต่างประเทศ หรือแผนกอื่นๆ ที่ต้องใช้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
   2. ล่ามและนักแปล
   3. พนักงานการโรงแรมที่มีสาขาในต่างประเทศ โรงแรมในเครือต่างประเทศ
   4. เจ้าหน้าที่บุคคลหรือฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต่างประเทศ
   5. เจ้าหน้าที่ในองค์กรธุรกิจต่างประเทศ ทั้งในระดับเขตเศรษฐกิจอาเซียน และนานาชาติในภาคพื้นอื่นๆ
   6. งานอื่นๆ รวมทั้งอาชีพอิสระที่ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอีก 1 ภาษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

   1. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   2. ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
   3. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากกระทำความผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
   4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
   5. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
   6.ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือโรงเรียนในต่างประเทศ จะต้องได้รับการรับรองการเทียบความรู้จากกระทรวง ศึกษาธิการของไทย

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
กลุ่มที่ 1 สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
   1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) หรือ
   2. มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE“O”Level ไม่ต่ำกว่า C
   3. หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป (Paper-based Test: PBT) หรือตั้งแต่ 61 คะแนน (Internet-based Test: IBT) หรือตั้งแต่ 173 คะแนน (The Computer-based Test: CBT) หรือผลสอบ IELTS ที่ระดับคะแนน 5 ขึ้นไป หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 จะได้รับการพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ

กลุ่มที่ 2 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ
   1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 ไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) หรือ
   2. มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE“O”Level ไม่ต่ำกว่า C
   3. หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป (Paper-based Test: PBT) หรือตั้งแต่ 61 คะแนน (Internet-based Test: IBT) หรือตั้งแต่ 173 คะแนน (The Computer-based Test: CBT) หรือผลสอบ IELTS ที่ระดับคะแนน 5 ขึ้นไป หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 จะได้รับการพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ