หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Materials Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Materials Science)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Materials Science)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
-ไม่มี-

จุดเด่นของหลักสูตร    

1. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวัสดุและสมบัติของวัสดุทุกประเภท และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ได้

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 

1. นักวัสดุศาสตร์ที่มีความรอบรู้สามารถควบคุมการผลิต ทดสอบและพัฒนาวัสดุในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม

2. นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยในสถาบันวิจัยด้านโลหะและวัสดุ

3. นักวิชาการด้านวัสดุศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน

4. นักวิเคราะห์คุณภาพและสมบัติของวัสดุ

5. พนักงานขายที่ให้ความรู้เชิงเทคนิคในวัสดุประเภทต่างๆ

6. ผู้ประกอบการหรือที่ปรึกษาด้านวัสดุศาสตร์

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดต่อสอบถาม