หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in Creative Products

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์)
                  ชื่อย่อ ศศ.บ. (ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์)
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Creative Products)
                      ชื่อย่อ B.A. (Creative Products)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา        
     ไม่มี

าชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   1. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
   2. นักวางกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
   3. นักออกแบบผลิตภัณฑ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรสอง ภาษา (Bilingual Program) หรือจากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือส าเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาในต่างประเทศ
   2. มีแฟ้มสะสมผลงานการออกแบบ (Design Portfolio) ที่มีคุณภาพ ได้รับการเรียบเรียงมา เป็นอย่างดี และเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
   3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของหลักสูตรและเป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 12891-12895