หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Gems and Jewelry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ภาษาไทย : ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (อัญมณีและเครื่องประดับ)
                      ชื่อย่อ วท.บ. (อัญมณีและเครื่องประดับ)
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Gems and Jewelry) 
                        ชื่อย่อ B.Sc. (Gems and Jewelry)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา        
     ไม่มี

จุดเด่นของหลักสูตร
   1. มีความเชี่ยวชาญศาสตร์และศิลป์ทางอัญมณีและเครื่องประดับ และใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ผลิตสินค้านวัตกรรม สอดแทรกความเป็นไทยสู่สากล
   2. มีจิตใจสามัคคี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับนานาชาติ เป็นทั้งผู้นำและผู้ตามอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
   3. สามารถบูรณาการความรู้ สร้างสรรค์งานวิจัยจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับภาคการผลิต/ภาคธุรกิจ

าชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   1. นักธุรกิจ/ผู้ประกอบการใหม่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
   2. ผู้จัดการโรงงาน/หัวหน้างานสายการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
   3. นักวิจัยในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
   4. ผู้ควบคุมคุณภาพด้านการผลิตเครื่องประดับ
   5. นักวิจัยในสถาบันทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 3
   6. นักวิเคราะห์อัญมณี
   7. อาจารย์และผู้สอนทางด้านอัญมณีศาสตร์
   8. นักออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ
   9. นักการตลาดและพนักงานขายในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. สําเร็จการศึกษาโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า จากมัธยมศึกษาตอน ปลายสายสามัญ หรือ เทียบเท่า หรือ หลักสูตรสองภาษา (Bilingual Program) หรือ จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ สําเร็จการศึกษา จากมัธยมศึกษาในต่างประเทศ
   2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของหลักสูตรและของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 12891-12895