หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in Fashion, Textiles and Accessories

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  ศิลปศาสตรบัณฑิต (แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง)
     ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.บ. (แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Arts (Fashion, Textiles and Accessories)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.A (Fashion, Textiles and Accessories)

วิชาเอกของหลักสูตร
     
ไม่มี

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1. นักธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น
     2. ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง
     3. ผู้สร้างสรรค์สื่อแฟชั่น
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. สำเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรสองภาษา (Bilingual Program) หรือจากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ สำเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาในต่างประเทศ
   2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของหลักสูตรและของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 12891-12895