หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม 
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in Arts and Cultural Management Innovation 

ประสาทปริญญาโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาษาไทย     ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม)
                    ชื่อย่อ : ศศ.บ. (นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts (Arts and Cultural Management Innovation)
                    ชื่อย่อ: B.A. (Arts and Cultural Management Innovation) 

วิชาเอกของหลักสูตร

- ไม่มี -

จุดเด่นของหลักสูตร     

1. สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามหลักจริยธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ นวัตกรรมเพื่อการจัดการทางศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

3. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้แบบสหวิทยาการ เพื่อการจัดการศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
2. ผู้จัดการทางศิลปวัฒนธรรม
3. ผู้บริหารโครงการทางศิลปวัฒนธรรม
4. ผู้จัดการกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
5. ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
6. ผู้ผลิตสื่อและสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม
7. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านศิลปวัฒนธรรม

 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

ติดต่อสอบถาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15359