หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Environomental Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ภาษาไทย : ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
                      ชื่อย่อ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) 
                      ชื่อย่อ B.Eng. (Environmental Engineering)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา        
     ไม่มี

จุดเด่นของหลักสูตร
   1. มีความรู้ในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่เป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อการจัดการ บริหาร ควบคุม ออกแบบ ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
   3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
   4. มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ

าชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   1. วิศวกรสิ่งแวดล้อม
   2. นักวิจัย/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
   3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
   4. วิศวกรขายเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   5. ประกอบอาชีพอิสระทางด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่างไปจากที่กล่าวมาแล้วให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร