หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Creative Dance and Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศป.บ. (นาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ)
    ชื่อเต็ม: Bachelor of Fine and Applied Arts (Creative Dance and Management)
     ชื่อย่อ: B.F.A. (Creative Dance and Management)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย
     วิชาเอกนาฏศิลป์สากล 

จุดเด่นของหลักสูตร    
     มีลักษณะของการบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์ กล่าวคือ นิสิตจำเป็นที่จะต้องเรียน เพื่อสามารถสร้างสรรค์ผลงานการแสดงได้ ทั้งในส่วนของเบื้องหน้าและเบื้องหลัง นอกจากนี้ยังเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจริงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชา

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้กำกับการแสดงนาฏศิลป์
  2. นักจัดการธุรกิจศิลปะการแสดงหรือนาฏศิลป์
  3. ศิลปินทางด้านนาฏศิลป์
  4. นักออกแบบการเคลื่อนไหวหรือนาฏศิลป์
  5. นักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณ สมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และ/หรือ เงื่อนไขเฉพาะของ ผู้สมัคร อาจขึ้นอยู่กับประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อของคณะ/หน่วยงาน ที่ออกประกาศให้ทราบ เป็นปี ๆ ไป

ติดต่อสอบถาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15359