หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Laws Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย):  นิติศาสตรบัณฑิต
     ชื่อย่อ  (ภาษาไทย):  น.บ.
     ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Laws 
     ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ):  LL.B.

 

จุดเด่นของหลักสูตร
     สามารถให้คําปรึกษาทางกฎหมายอย่างถูกต้อง และยุติธรรมเพ่ือรับใช้สังคมได้ และร่างสัญญา และจัดทําคําคู่ความได้อย่างถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์ อดทน และเสียสละเพ่ือสังคม และมีจริยธรรมของวิชาชีพ กฎหมาย

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้พิพากษา 
  2. อัยการ 
  3. ข้าราชการ/พนักงาน/นิติกรในหน่วยงานภาครัฐ
  4. นักกฎหมายประจําองค์การระหว่างประเทศ
  5. ทนายความ/ท่ีปรึกษากฎหมาย 
  6. อาจารย์/นักวิจัยทางกฎหมาย 
  7. นิติกรในหน่วยงาน 
  8. พนักงานในหน่วยงานเอกชน 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และคุณสมบัติ อื่นๆตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ติดต่อสอบถาม

คณะสังคมศาสตร์
โทร.02-649-5000 ต่อ 15576
http://soc.swu.ac.th/