หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) 
     ภาษาอังกฤษ:  Dual Doctor of Pharmacy Programme (The Joint Pharmacy Programme – Srinakharinwirot University and the University of Nottingham, UK)  

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  เภสัชศาสตรบัณฑิต
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  ภ.บ.
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Doctor of Pharmacy
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  Pharm.D.

ประสาทปริญญาโดย the University of Nottingham
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:    Bachelor of Science in International Pharmacy Practice  
                   ชื่อย่อ:     B.Sc. in Int Pharm Prac 

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา

 

จุดเด่นของหลักสูตร

     เภสัชศาสตร์เป็นสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตยา การควบคุมคุณภาพยา การเก็บรักษาตลอดจนการกระจายยา นอกจากนี้ยังเรียนรู้การใช้ยารักษาโรค ข้อควรระวังและอันตรายจาการใช้ยา เป็นต้น โดยใช้เวลาศึกษา 6 ปี โดยในชั้นปีที่ 6 นิสิตไปฝึกปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึกต่างๆ  ตามวิชาเอก

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. เภสัชกรโรงพยาบาล
 2. เภสัชกรชุมชน
 3. เภสัชกรด้านการวิจัยและพัฒนายา
 4. เภสัชกรด้านการผลิตยา
 5. เภสัชกรด้านการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพยา
 6. เภสัชกรด้านการประสานงานการทดลองทางคลินิก
 7. เภสัชกรด้านการขึ้นทะเบียนยา
 8. เภสัชกรด้านการตลาดยา
 9. เภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 10. เภสัชกรด้านการศึกษา (อาจารย์)
 11. เภสัชกรด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)

คุณสมบัติทั่วไป

 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์
 2. ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
 3. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้  โดยจำแนกรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มที่  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4– 6 โดยเน้นผู้เรียนที่ผ่านการศึกษารายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต (จำนวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) และมีเงื่อนไขดังนี้

 1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (5 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
 2. มีคะแนนเฉลี่ยใน วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.50 และได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 อีก 1 วิชา และ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 อีก 1 วิชาจาก วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา (เฉลี่ย 5 เทอมแต่ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
 3. ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English
  Language Testing System) Academic  UKVI อย่างน้อยระดับ 6.5 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร

กลุ่มที่  2  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้รับการเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ได้จากระทรวงศึกษาธิการตามเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ เกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษา
  ปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
 2. ได้คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี A และได้คะแนนเฉลี่ย A อีก 1 วิชา และ คะแนนเฉลี่ย B อีก 1 วิชาจาก วิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา (AAB)
 3. ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English
  Language Testing System) Academic UKVI  อย่างน้อยระดับ 6.5  โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0  ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร

หนังสือยืนยันจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่โดยระบุว่าหากผ่านการสอบคัดเลือกจะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ ได้เต็มเวลาตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่) ในกรณีที่โรงเรียนของผู้สมัครไม่สามารถทำเรื่องจบการศึกษาก่อนกำหนด(early graduation) ได้ ผู้สมัครต้อง

4.1* มีผลการสอบอย่างน้อย ระดับ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level  จำนวน 5 วิชา ได้คะแนนแต่ละรายวิชา A*-C โดยใน 5 รายวิชานี้ ต้องมีคะแนนวิชา Biology Chemistry Mathematics หรือ Physics โดย Chemistry ไม่ต่ำกว่า A และ ได้ A อีก 1 วิชา และ B 1 วิชา จาก Mathematics  Physics หรือ Biology  และ

4.2* มีผลสอบ AS จำนวนอย่างน้อย 5 วิชา เกรด A-E หรือ GCE ‘A’ Level จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A*-E

หมายเหตุ*

 • สำหรับผู้สมัครที่สอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ภายในปี 2559 และสอบได้ผลการสอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 (เอกสารแนบ 2)
  ให้ผู้สมัครเหล่านี้ได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • สำหรับผู้สมัครที่สอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ภายในปี 2560 และสอบได้ผลการสอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่11 กรกฎาคม 2559 (เอกสารแนบ 3)

 

 

กลุ่มที่  3  สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ( ตามเอกสารแนบ ) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ เกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษา
  ปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6)  ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า
 2. ได้คะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี A และได้คะแนนเฉลี่ย A อีก 1 วิชา และ คะแนนเฉลี่ย B อีก 1 วิชาจาก วิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ หรือ ชีววิทยา (AAB)
 3. ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English
  Language Testing System) Academic UKVI อย่างน้อยระดับ 6.5 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร
 4. * มีผลการสอบอย่างน้อย ระดับ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level  จำนวน 5 วิชา ได้คะแนนแต่ละรายวิชา A*-C โดยใน 5 รายวิชานี้ คะแนนวิชา Biology Chemistry Mathematics หรือ Physics โดย Chemistry ไม่ต่ำกว่า A และ ได้ A อีก 1 วิชา และ B 1 วิชา จาก Mathematics  Physics หรือ Biology  และ
 5. * มีผลสอบ AS จำนวนอย่างน้อย 5 วิชา เกรด A-E หรือ GCE ‘A’ Level จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A*-E  

หมายเหตุ*

 • สำหรับผู้สมัครที่สอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ภายในปี 2559 และสอบได้ผลการสอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 (เอกสารแนบ 2)
  ให้ผู้สมัครเหล่านี้ได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • สำหรับผู้สมัครที่สอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ภายในปี 2560 และสอบได้ผลการสอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่11 กรกฎาคม 2559 (เอกสารแนบ 3)

 

หมายเหตุ: ผลการเรียน/ผลการสอบภาษา ที่นอกเหนือจากเกณฑ์ที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับผู้รับผิดชอบจากทางมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

    

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 037-395094-5 ต่อ 21544
http://pharmacy.swu.ac.th/