หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Food Innovation and Business

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ)
     ชื่อย่อ (ไทย): วท.บ. (นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Food Innovation and Business)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Sc. (Food Innovation and Business)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     -

จุดเด่นของหลักสูตร   
1. สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม อาหารและการบริการอาหาร เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต

2. สามารถด าเนินการด้านธุรกิจ อาหาร และธุรกิจการบริการอาหารได้ อย่างเป็นระบบ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร และธุรกิจการบริการอาหาร

2. ผู้จัดการบริษัทธุรกิจอาหาร และธุรกิจการบริการอาหาร

3. นักขาย และนักการตลาดด้านธุรกิจอาหาร และธุรกิจการบริการอาหาร

4. นักออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการอาหารในหน่วยงานภาครัฐและ

1. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

2. สำเร็จการศึกษาไม่ตำ่กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็น อุปสรรคต่อการศึกษาโดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ติดต่อสอบถาม

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15812 , มือถือ 08-1453-8578
http://apit.swu.ac.th/