หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Communication Design

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ภาษาไทย : ชื่อเต็ม ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบสื่อสาร)
                      ชื่อย่อ ศป.บ. (การออกแบบสื่อสาร)
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Fine and Applied Arts (Communication Design)
                        ชื่อย่อ B.F.A. (Communication Design)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา        
     ไม่มี

จุดเด่นของหลักสูตร
   1. สามารถอธิบายความรู้ทางการออกแบบสื่อสารได้
   2. สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบสื่อสารได้อย่างหลากหลาย
   3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะในการออกแบบสื่อสารที่เป็นประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   1. นักออกแบบกราฟิก
   2. นักออกแบบสิ่งพิมพ์
   3. นักออกแบบกราฟิกเครื่องไหว
   4. นักวาดภาพประกอบ
   5. นักออกแบบโฆษณา
   6. ช่างภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
   2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
   3. มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวกับการออกแบบสื่อสาร