มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมมือพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562
             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ ในด้านการผลิตครูต้นแบบ การดำเนินการขับเคลื่อนงานโรงเรียนสาธิต การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อร่วมขับเคลื่อน เรื่อง การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวไกลสู่ความเป็นมาตรฐานสากลต่อไป 
             ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวไกลสู่ความเป็นมาตรฐานสากลต่อไป 

     

     

ภาพถ่าย: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา