โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา จัดโดยพลศึกษา ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

             ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา (นายบัญชา นิ่มประเสริฐ) พร้อมทั้งคุณจิตราวดี เรืองไพศาล บุคลากรส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา เป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา จัดโดยคณะพลศึกษา ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

   

ภาพถ่าย: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา