โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ปฏิบัติงานวิชาการ

              ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ปฏิบัติงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบย์วิว พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรองคณบดีฝ่ายวิชาการ นักวิชาการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานวิชาการที่ต้องประสานงานกับส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา