โครงการอบรมการให้คำปรึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หัวข้อ เครื่องมือและเกณฑ์การให้คะแนนแบบ scoring rubric

             ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมการให้คำปรึกษาการพัฒนาจัดการเรียนรู้ หัวข้อ เครื่องมือและเกณฑ์การให้คะแนนแบบ scoring rubric ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.สุรชัย มีชาญ
เป็นวิทยากร

     

     

ภาพถ่าย: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา