โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์) เป็นตัวแทนในการเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
             โดยมี หัวข้อการบรรยาย ดังนี้ 
             วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
             - ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอาชีพ โดย อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
             - การพัฒนาบุคลิกภาพในสังคมการทำงาน โดย อ.ดร.สิริรัตน์ จรรยารัตน์ จากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
             วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
             - ระบบบริหารคุณภาพและการปรับตัวเข้ากับองค์กร โดย คุณสิทธิชัย ปริญญานุสรณ์ จาก บริษัท ซีทีไอ เอแพค จำกัด (ประเทศไทย)
             - การเลือกงานให้เหมาะกับตนเองพร้อมเทคนิคการสัมภาษณ์งาน โดย อ.ดร.สิริรัตน์ จรรยารัตน์ จากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
             วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
             - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน และ การเขียนจดหมายสมัครงานและ resume แบบมืออาชีพ โดย อ.ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง อ.เกศสุรีย์ มณีวงษ์ และ อ.อาภาพรรษ์ เรืองกุล จากคณะมนุษยศาสตร์ 
             วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
             - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดย ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ และ ผศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช จากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
             - ทักษะการทำงาน Team Work เพื่อความสำเร็จ โดย อ.ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร จากคณะพลศึกษา

     

     

ภาพถ่าย: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา