โครงการอบรมการให้คำปรึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หัวข้อ การวัดและประเมินผลแบบอัตนัย

             ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมการให้คำปรึกษาการพัฒนาจัดการเรียนรู้ หัวข้อ การวัดและประเมินผลแบบอัตนัย ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.ทวิกา ตั้งประภา