ร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 70 ปี มศว ประจำปี พ.ศ. 2562

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมงาน "มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ" 70 ปี มศว ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ศ.หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล 

     

     

ภาพถ่าย: ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร