รับรางวัลบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น จากการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช อาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ และ ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและการวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น จากการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เรื่อง การสร้างแรงบัลดาลใจการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย (Inspiring Student learning for Diverse Societies) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่สองติดต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง