ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษารับรางวัลในโครงการเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น และบุคลากรสายปฏิบัติการดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2561

             ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา (นายบัญชา นิ่มประเสริฐ) ที่ได้รับรางวัลในโครงการเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายปฏิบัติการดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้านบริหารดีเด่น จากสภาคณาจารย์และพนักงาน ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติมอบโล่รางวัล

     

ภาพถ่าย: ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร