โครงการอบรมให้คำปรึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนในห้องเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์เชิงรุก

             ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมให้คำปรึกษาการพัฒนาจัดการเรียนรู้ หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนในห้องเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์เชิงรุก เช่น Coggle, Socrativ, Quizlet, Edpuzzle ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 9C ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดย อ.ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี เป็นวิทยากร