ได้รับการรับรองคุณภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ (UKPSF)

             ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ Senior fellow จากสถาบัน Higher Education Academy รุ่นแรก จำนวน 19 คน ดังนี้  
             1. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยานนท์                 คณะแพทยศาสตร์
             2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ              คณะแพทยศาสตร์
             3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข                            คณะกายภาพบำบัด
             4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม                    คณะแพทยศาสตร์
             5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์                     สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
             6. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด                    คณะแพทยศาสตร์
             7. อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง                                         คณะศึกษาศาสตร์
             8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา          สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
             9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ รอดอัมพร                        คณะวิศวกรรมศาสตร์
             10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี จันทร์เสม                      คณะมนุษยศาสตร์
             11. รองศาสตราจารย์ ดร. สกล วรเจริญศรี                          คณะศึกษาศาสตร์
             12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์                      คณะศึกษาศาสตร์
             13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจีพร วงศ์ปรีดี                         วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
             14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนธยา สีละมาด                       คณะพลศึกษา
             15. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์                         คณะสังคมศาสตร์
             16. อาจารย์ ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล                                   คณะเภสัชศาสตร์
             17. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร                    คณะวิทยาศาสตร์ 
             18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม                        สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
             19. รศ.ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย                                    คณะแพทยศาสตร์