รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2562

             ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องด้วยเป็นผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และมีส่วนสร้างสรรค์สังคม เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ ห้อง 101 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย