โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Dare to Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

             ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Dare to Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ทพ.กฤษฎา เรืองอารีรัชต์ เลขานุการคณะกรรมการภาคีเพื่อการศึกษา (TEP) เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง อุดมศึกษา: พลังขับเคลื่อนการศึกษาไทย นอกจากนี้ ได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมประกวดโครงการและผ่านการคัดเลือกโครงการ Dare to Change โดยมี คุณชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ