โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning: Game-Based Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

             ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning: Game-Based Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ