โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการจัดการเรียนการสอนเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: เทคนิคการสร้างข้อสอบ

             ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการจัดการเรียนการสอนเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: เทคนิคการสร้างข้อสอบ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร