โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

             ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ