โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์) เปิดงาน โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คณะ ได้แก่ 1. คณะวิทยาศาสตร์ 2. คณะเศรษฐศาสตร์ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 5. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร