การรับรางวัลด้านการเรียนการสอนดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากงานประชุม ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2561 ที่จัดขึ้นโดย ควอท. ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 31 โดยมีรางวัลที่มหาวิทยาลัยได้รับ จำนวน 3 รางวัล คือ 
             1. ผศ.พินิจ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยรับรางวัลสถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 
             2. รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปีการศึกษา 2561
             3. ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับรางวัลนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น พร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท 

     

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ภาพถ่าย