การมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 19 มีนาคม 2561

             มหาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จำนวน 13 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้
             1. รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี คณะศึกษาศาสตร์
             2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์
             3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลนา คงคาเนรมิตร คณะเภสัชศาสตร์
             4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา ชัยปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์
             5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
             6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม คณะวิทยาศาสตร์
             7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล คณะมนุษยศาสตร์
             8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ คณะศึกษาศาสตร์
             9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข คณะศึกษาศาสตร์
             10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ตันติสถิระพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
             11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม ไกรปกรณ์ คณะสังคมศาสตร์
             12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์
             13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สุริยะศิริบุตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ถ่ายภาพ