การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดประชุมสัมมนา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 

     

ภาพจาก: PRSWU