หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
     ภาษาอังกฤษ:  Master of Education Program in Social Studies Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  การศึกษามหาบัณฑิต (สังคมศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย):  กศ.ม. (สังคมศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Master of Education (Social Studies Education) 
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  M.Ed. (Social Studies Education)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     ไม่มี

จุดเด่นของหลักสูตร
     1. สร้างผู้นำทางวิชาการด้านสังคมศึกษา ที่มีความสามารถในการสังเคราะห์องค์ความรู้และบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาได้อย่างเหมาะสม
     2. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์
     3. มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นใจจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ตลอดจนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนึกในความเป็นไทย และเป็นพลเมืองดีของสังคม

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1. ครู อาจารย์
     2. ศึกษานิเทศก์
     3. นักวิชาการศึกษา
     4. นักวิจัยทางด้านสังคมศึกษาและสังคมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาสังคมศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก.)

ติดต่อสอบถาม

คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11725
https://soc.swu.ac.th/th/