หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
     ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Social Studies Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย):  ปร.ด. (สังคมศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Doctor of Philosophy (Social Studies Education) 
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  Ph.D. (Social Studies Education)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     ไม่มี

จุดเด่นของหลักสูตร
     1. มีความรู้อย่างลุ่มลึกในเนื้อหาสาระด้านสังคมศึกษา และสามารถคัดสรรเนื้อหาสาระและแหล่งเรียนรู้ด้านสังคมศาสตร์มาบูรณาการเพื่อการจัดการศึกษาสังคมศึกษาได้อย่างเชี่ยวชาญ
     2. เป็นที่ปรึกษาและนักออกแบบการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสังคมศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นต้นแบบของการใช้กระบวนการวิจัยทางสังคมศึกษาในการจัดการเรียนรู้และขยายผลงานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในวิชาการด้านการจัดการศึกษาสังคมศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
     3. เป็นที่ปรึกษาและนักออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาสังคมศึกษาและเผยแพร่ผลงานเพื่อความก้าวหน้าในวิชาการด้านการจัดการศึกษาสังคมศึกษาอย่างเป็นระบบ
     4. ยึกมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นผู้นำวิชาการทางสังคมศึกษาที่มีธรรมาภิบาลและการพัฒนาวิชาชีพครูสังคมศึกษา

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1. ครู อาจารย์ วิทยากร
     2. นักออกแบบหลักสูตรและการสอนด้านสังคมศึกษา
     3. ที่ปรึกษาทางด้านการศึกษาและสังคมศึกษา
     4. นักวิจัยทางด้านสังคมศึกษา
     5. นักวิจัยทางสังคมศาสตร์
     6. นักวิชาการศึกษา
     7. ศึกษานิเทศก์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง

ติดต่อสอบถาม

คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11725
https://soc.swu.ac.th/th/