หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม
     ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Social Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทางสังคม)
     ชื่อย่อ (ไทย):  ปร.ด. (การจัดการทางสังคม)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Doctor of Philosophy (Social Management) 
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  Ph.D. (Social Management)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     ไม่มี

จุดเด่นของหลักสูตร
     1. มีความสามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ด้วยการบูรณาการทางสังคมศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
     2. มีทักษะด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่นำไปใช้แก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
     3. มีทักษะการคิดวิเคราะห์บูรณาการศาสตร์ใหม่ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
     4. มีคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1. นักวิชาการ นักพัฒนาสังคม บุคลากรสายทรัพยากรบุคคล
     2. นักบริหารจัดการทางสังคม ผู้จัดการด้านการพัฒนา ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
     3. ผู้บริหารหรือบุคคล องค์กรทางสังคม ข้าราชการภาครัฐ พนักงานในกำกับของรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     1. ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
     2. ผู้สม้ครเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาและเห็นสมควรให้สมัครเข้าศึกษาได้ 
     3. นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี

ติดต่อสอบถาม

คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11725
https://soc.swu.ac.th/th/