SWU-BEST: Effective Online Teaching

              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งถูกกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังให้มีจำนวนรายวิชาที่สอนผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น แต่ยังคงคุณภาพการสอนเช่นเดียวกับการสอนในชั้นเรียนปกติ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นิสิต ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาจึงได้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “การสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ SWU-BEST: Effective Online Teaching” เพื่อพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการสอนของตน รวมทั้งสามารถพัฒนาการสอนผ่านระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นิสิต

รายละเอียดของหลักสูตร
             หลักสูตร “การสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ SWU-BEST: Effective Online Teaching” เน้นการพัฒนาอาจารย์ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยเริ่มตั้งแต่หลักการพื้นฐาน เช่น หลักการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การผลิตสื่อการเรียนรู้ จนกระทั่งเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ในสภาพแวดล้อมการสอนออนไลน์หรือการผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น เป็นต้น

หัวข้อการอบรม

             หัวข้อการอบรมนั้นถูกออกแบบให้สอดคล้องตามกรอบการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของประเทศอังกฤษ (The UK Professional Standards Framework for Teaching and Supporting Learning in Higher Education: UKPSF) โดยแบ่งหัวข้อการอบรมตามสมรรถนะที่จำเป็นในการสอนผ่านระบบออนไลน์เป็น 6 ด้าน รายละเอียดสมรรถนะและหัวข้อการอบรมต่างๆ ดังนี้

หัวข้อการอบรมทั้งหมดในหลักสูตร


** สำหรับคณาจารย์ผู้สนใจเรียนในระดับ Advanced สามารถเรียนต่อได้เมื่อเรียนจบหลักสูตรในระดับ Basic แล้ว **

ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรระดับพื้นฐาน

             ตั้งแต่วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

หลักสูตรระดับ Advance

             แจ้งให้ทราบภายหลัง (ประมาณเดือน ธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมอบรม
             อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้
                    1. เรียกเว็บไซต์ SWU Moodle (https://moodle.swu.ac.th)
                    2. เข้าสู่ระบบด้วยบัวศรีไอดี 
                    3.คลิกเลือกรายวิชา "B1-B7 สมรรถนะหลักด้านการสอนผ่านระบบออนไลน์ "

 

ขั้นตอนการฝึกอบรมออนไลน์

1. เข้าร่วมโครงการ "SWU-BEST: Effective Online Teaching" รุ่น 2
    ผ่านทาง https://moodle.swu.ac.th/

    โดยใช้บัวศรีไอดี ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2563

2. ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองใน 7 หัวข้อ ได้แก่

    B1  :  Online Learning Approaches

    B2  :  Designing Online Learning Course

    B3  :  การผลิตและการสร้างสรรค์ Infographic อย่างง่าย

    B4  :  เทคนิคการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้เรียน

    B5  :  Develop Online Learning Course on LMS

    B6  :  Active Learning in Online Classes: Stimulate Student's Interaction, Group discussion

    B7  :  Authentic Assessment Technique Promotes Online Learning

3. ระยะเวลาในการเรียน

    ระหว่างวันที่ 16 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563

4. เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมและทำงานครบตามเงื่อนไขที่กำหนด  จะได้รับประกาศนียบัตร  สามารถใช้ประกอบการนับภาระงาน  และผลการปฏิบัติงาน (KPI) ในส่วนงานที่สังกัด

5. ประกาศรายชื่อผู้จบหลักสูตร  โดยแจ้งไปยังคณะต่าง ๆ ต่อไป

 

เกณฑ์การผ่านการอบรม และการได้รับใบประกาศนียบัตร
             เมื่อท่านเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ในหลักสูตร "SWU-BEST: Effective Online Teaching" ครบทุกหัวข้อ  และทำแบบทดสอบ  รวมทั้งทำงานที่ได้รับมอบหมายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด  ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรแบบอิเล็กทรนิกส์  ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการนับภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของส่วนงานที่ท่านสังกัดได้


ผู้ติดต่อประสานงาน
             คุณมุทิตา เดโชเกียรติถวัลย์ นักวิชาการ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร. 02-649-5000 ต่อ 15665 หรือทางอีเมลที่ mutita@g.swu.ac.th

คณะกรรมการการจัดการเรียนรู้ online

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม) รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด) กรรมการ
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์) กรรมการ
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
6. ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ
7. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กรรมการ
8. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลา กรรมการ
9. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการ
10. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม กรรมการ
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช กรรมการ
13. อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ กรรมการ กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ กรรมการ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ กรรมการ
16. อาจารย์ภัทรนันท์ ไวทยะสิน กรรมการ
17. อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร กรรมการ
18. นางสาวมุทิตา เดโชเกียรติถวัลย์ เลขานุการ

♦ อาจารย์ที่ได้รับประกาศนียบัตร ในการเข้าร่วมโครงการ "SWU-BEST: Effective Online Teaching" รุ่น 1 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  จำนวน 24 ท่าน

  1. อาจารย์ เฉลา  เทพเฉลิม
  2. อาจารย์ โสรยา  เกตุจรัส
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลชัย  ชะเอม
  4. อาจารย์ ชลินันท์  เพ็งสุข
  5. อาจารย์ ตรีสินธุ์  โพธารส
  6. อาจารย์ ธนัท  อมาตยกุล
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรารัตน์  อิทธิโสภณกุล
  8. รองศาสตราจารย์ นวดล  เพ็ชรวัฒนา
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทรัตน์  ณ นครพนม
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรมาภรณ์  เกิดทรัพย์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์  ศิริสุนทราลักษณ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณทิพา  เจริญไทยกิจ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรกมน  หนูเอียด
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิฏฐ์  ธรรมวิถี
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสุทธิ  หนักแน่น
16. อาจารย์ ภัคจิรัตน์  สิงหะบุตร
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสินี  จันทร์นวล
18. อาจารย์ วิไลพร  ไกรสุวรรณ
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีวิกรณ์  ดิษฐอุดมโพธิ์
20. อาจารย์ สิริฉัตร  ชนะดัง
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์  โสภณพัฒนะโภคา
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรัญญา  มิ่งเมือง
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุษา  เชาวนลิขิต
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุลิสาณ์  พาชีครีพาพล

 

คณะเภสัชศาสตร์  จำนวน 43 ท่าน

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญ  ตรีศักดิ์
  2. รองศาสตราจารย์ กัญญดา  อนุวงศ์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติมา  มานะกิจ
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรวดี  กฤษณพันธุ์
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญานิศ  ศรชัยธวัชวงศ์
  6. รองศาสตราจารย์ ฐาปนีย์  หงส์รัตนาวรกิจ
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพร  อยู่ปาน
  8. อาจารย์ ดวงรัตน์  ชูวิสิฐกุล
  9. อาจารย์ ตุลาการ  นาคพันธ์
10. อาจารย์ ธนพัฒน์  ชัยะโสตถิ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนู  ทองนพคุณ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นัยนา  สันติยานนท์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา  นาผล
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญตา  ฉัตร์วีระสกุล
15. อาจารย์ พชรภรณ์  เผื่อนพินิจ
16. อาจารย์ พนารัตน์  แสงแจ่ม
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนิดา  แจ่มผล
18. อาจารย์ พรทิพา  เอี่ยมสำอางค์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรวีร์  นันท์ธนะวานิช
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรี  ดวงจันทร์
21. อาจารย์ ภัทรวิทย์  รักษ์ทอง
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราวดี  บูรณตระกูล
23. อาจารย์ มณฑิรา  ตันตสวัสดิ์
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุทิตา  หิรัญสาย
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งเพชร  แก้วเกษ
26. รองศาสตราจารย์ ฤทธิ์  วัฒนชัยยิ่งเจริญ
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลลิตา  วีระเสถียร
28. รองศาสตราจารย์ วรพรรณ  สิทธิถาวร
29. รองศาสตราจารย์ วรรณคล  เชื้อมงคล
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนพร  พัฒนภักดี
31. รองศาสตราจารย์ วัลลภ  วีชะรังสรรค์
32. อาจารย์ วิภาพร  เสรีเด่นชัย
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล  พันธุเวทย์
34. รองศาสตราจารย์ วีระศักดิ์  สามี
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวรรณ  อธิคมกุลชัย
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุจิมน  ตันวิเชียร
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาพร  นิ่มกุลรัตน์
38. รองศาสตราจารย์ สริน  ทัดทอง
39. อาจารย์ สิรนันท์  กลั่นบุศย์
40. รองศาสตราจารย์ สุวรรณา  วรรัตน์
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิมล  ยี่ภู่
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรทัศน์  สดใส
43. อาจารย์ อรรัมภา  ชื่นชม

 

คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 16 ท่าน

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล
  2. รองศาสตราจารย์ ชมพูนุท  เพิ่มพูนวิวัฒน์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐญา  ประไพพานิช
  4. อาจารย์ ดนัย  ธนามี
  5. อาจารย์ ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม
  7. อาจารย์ พลพัธน์  โคตรจรัส
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระ  ตั้งธรรมรักษ์
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชพันธุ์  เชยจิตร
10. อาจารย์ ศิวลาภ  สุขไพบูลย์วัฒน์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภนันทา  ร่มประเสริฐ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล
13. อาจารย์ สุทธิดา  พลายงาม
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิมล  เฮงพัฒนา
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดุลย์  ศุภนัท
16. รองศาสตราจารย์ อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม

 

คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 171 ท่าน

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษม  เรืองรองมรกต
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เครือวัลย์  โชติเลอศักดิ์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉง  นิลบุหงา
  4. อาจารย์ เทอดเกียรติ  ตรงวงศา
  5. อาจารย์ เมสิตา  สุขสมานวงศ์
  6. อาจารย์ เสริมศรี  พงษ์รัตนกูล
  7. ศาสตราจารย์ โกสุม  จันทร์ศิริ
  8. อาจารย์ ไกรยศ  เกียรติสุนทร
  9. อาจารย์ ไบรอัน  ลี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์  วงศ์ภาวิทย์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรวีร์  เทพสัมฤทธิ์พร
12. อาจารย์ กรัณย์รัตน์  เอื้ออนุสรณ์
13. อาจารย์ กฤติศักดิ์  อนุโรจน์
14. อาจารย์ กินรี  สรพิพัฒน์เจริญ
15. อาจารย์ กิรณา  วีณิน
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลธิดา  เมธาวศิน
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญนันท์  นันทวิสัย
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรินรัตน์  สิริรัฐวรรณ
19. รองศาสตราจารย์ จันทนา  เมฆสีประหลาด
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทนา  พันธ์บูรณะ
21. อาจารย์ จันทร์ทรา  ตนันท์ยุทธวงศ์
22. อาจารย์ จิตราภรณ์  ควรประดิษฐ์
23. อาจารย์ จิรายุทธ  จันทร์มา
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑารัตน์  เลื่อนผลเจริญชัย
25. รองศาสตราจารย์ ฉัตรชัย  เอกปัญญาสกุล
26. รองศาสตราจารย์ ฉัตรศรี  เดชะปัญญา
27. อาจารย์ ชยุตม์  ศรีวัฒนวรชัย
28. อาจารย์ ชวินทร์  สุวรรณฉัตรชัย
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาลย์  เจริญธรรมรักษา
30. ศาสตราจารย์ ชัยรัตน์  นิรันตรัตน์
31. อาจารย์ ชาญชัย  เจริญพงศ์สุนทร
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐานิตรา  ตันติเตมิท
33. รองศาสตราจารย์ ณรงค์ชัย  ยิ่งศักดิ์มงคล
34. อาจารย์ ณัฐกร  มหสุภาชัย
35. อาจารย์ ณัฐพจน์  รัตนบุรี
36. อาจารย์ ณัฐพันธ์  รัตนจรัสกุล
37. อาจารย์ ณัฐรัฐ  ตรีนุสนธิ์
38. รองศาสตราจารย์ ดลฤดี  สองทิศ
39. อาจารย์ ดิศรณ์  สุวจนกรณ์
40. อาจารย์ ดิษรุจ  โตวิกกัย
41. อาจารย์ ดีพร้อม  ศิริเขต
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุจเดือน  สีละมาด
43. รองศาสตราจารย์ ทวิมา  ศิริรัศมี
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธงชัย  ก่อสันติรัตน์
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนา  บุญสินสุข
46. อาจารย์ ธรรมนิจ  รุกขชาติ
47. รองศาสตราจารย์ ธวัชชัย  ตุลวรรธนะ
48. อาจารย์ ธัญญศักดิ์  เอกเวชวิท
49. รองศาสตราจารย์ ธีรพร  ชินชัย
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรานันท์  อังคณานาฏ
51. อาจารย์ นงเยาว์  ศรีนางแย้ม
52. อาจารย์ นพพร  โรจน์เพ็ญเพียร
53. อาจารย์ นพรัตน์  ฤชากร
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล  คงสาคร
55. อาจารย์ นิโลบล  ยาทองไชย
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศา  มะเครือสี
57. รองศาสตราจารย์ บานชื่น  เบญจสุวรรณเทพ
58. รองศาสตราจารย์ บุษบา  ปันยารชุน
59. อาจารย์ ปฐมคม  เปรื่องประเสริฐ
60. อาจารย์ ปภานุช  ชัยวิรัตนะ
61. อาจารย์ ปภาวี  สมาธิวัฒน์
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์  อุพาพรรณ
63. อาจารย์ ปัญจรัตน์  โสวิทยสกุล
64. อาจารย์ ปิยกรณ์  พูลแย้ม
65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนันท์  ชนไมตรี
66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะธิดา  ตั้งธีระวัฒนะ
67. อาจารย์ ปิยะนุช  ปัทมสถาน
68. อาจารย์ ปิยะพร  ชื่นกลิ่น
69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผกาพรรณ  บุปผา
70. อาจารย์ พงษ์ศักดิ์  ขันธ์เพ็ชร
71. อาจารย์ พนิต  ทักขิญเสถียร
72. อาจารย์ พนิตพงศ์  มารุ่งโรจน์
73. อาจารย์ พรพรรณ  ภาษีผล
74. อาจารย์ พรพิมล  เจนยงศักดิ์
75. อาจารย์ พรรณนิภา  วิริยะอมรชัย
76. อาจารย์ พรรณลักษณ์  สินสวัสดิ์
77. รองศาสตราจารย์ พรรณี  หนูซื่อตรง
78. อาจารย์ พร้อมจิต  ศรียาภัย
79. อาจารย์ พลศิริ  เอกภูมิ
80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชนี  ภาษิตชาคริต
81. อาจารย์ พัชรสาร  ลีนะสมิต
82. อาจารย์ พัชรินทร์  เกียรติสารพิภพ
83. อาจารย์ พัฒิยา  ณัฐโชติ
84. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิงควรรศ  คงมาลัย
85. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญา  เพชรบรม
86. อาจารย์ พิศิษฐ์  วณิชากรตระกูล
87. อาจารย์ ภัทรพร  วิลาวรรณ์
88. อาจารย์ ภาณุวัฒน์  วงษ์วัฒนะ
89. อาจารย์ ภานุณัฏฐ์  ม่วงน้อย
90. รองศาสตราจารย์ ภาวิน  พัวพรพงษ์
91. อาจารย์ ภาสกร  แสงสว่างโชติ
92. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณฑล  ว่องวันดี
93. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนจุฑา  เอี่ยมอุดมกาล
94. อาจารย์ มนต์ชัย  สันติภาพ
95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนะพล  กุลปราณีต
96. อาจารย์ มนัสนันท์  รวีสุนทรเกียรติ
97. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลัย  ทวีโชติภัทร์
98. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยามาระตี  จัยสิน
99. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยิ่งวรรณ  เจริญยิ่ง
100. อาจารย์ รพีพร  ยอดพรหม
101. รองศาสตราจารย์ รมิดา  วัฒนโภคาสิน
102. รองศาสตราจารย์ รักษวรรณ  พูนคำ
103. อาจารย์ รัชฎาภรณ์  ประมงค์
104. อาจารย์ รัชพร  ทวีรุจจนะ
105. อาจารย์ รัฐจักร  รังสิวิวัฒน์
106. อาจารย์ รัตนภูมิ  วัฒนปัญญาสกุล
107. อาจารย์ รัตนาพร  อิ่มอารมณ์
108. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัคนา  ฤกษ์ศุภผล
109. อาจารย์ ลิขิต  รังสิรัตนกุล
110. อาจารย์ วนิดา  จงอรุณงามแสง
111. รองศาสตราจารย์ วนิดา  ไตรพาณิชย์กุล
112. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพล  อร่ามรัศมีกุล
113. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณพร  บุรีวงษ์
114. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณา  ผู้มีโชคชัย
115. อาจารย์ วรรณา  เลิศสุขสวัสดิ์
116. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ
117. อาจารย์ วรัทพร  สิทธิจรูญ
118. รองศาสตราจารย์ วันเพ็ญ  ธุรกิตต์วัณณการ
119. อาจารย์ วันปณิธาน  สุดเสน่หา
120. อาจารย์ วาทิตต์  รุจิราวรรณ
121. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชิต  ลีละศิธร
122. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชิต  วิริยะโรจน์
123. อาจารย์ วิทยา  จอมอุย
124. อาจารย์ วิทวัส  บุญญานุวัตร
125. อาจารย์ วิภาดา  เหล่าสุขสถิตย์
126. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศาล  มหาสิทธิวัฒน์
127. รองศาสตราจารย์ วิสุทธิ์  ประดิษฐ์อาชีพ
128. รองศาสตราจารย์ วีรวรรณ  เล็กสกุลไชย
129. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรายุทธ  วิริยะศิริพงศ์
130. อาจารย์ ศรีสมบัติ  พุฒิกมลกุล
131. อาจารย์ ศรุฒก์  กิจอันเจริญ
132. อาจารย์ ศันสนีย์  นิซู
133. อาจารย์ ศิริเพ็ญ  องค์สุพรรณ
134. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรินทร์  บุษยามานนท์
135. อาจารย์ ศิริลักษณ์  สุทธินนท์
136. อาจารย์ ศิวพร  วรรณะเอี่ยมพิกุล
137. รองศาสตราจารย์ สงวนศักดิ์  ฤกษ์ศุภผล
138. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ  อภิเศวตกานต์
139. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบูรณ์  จันทร์สกุลพร
140. อาจารย์ สรรค์  สาธรวิริยะพงศ์
141. อาจารย์ สัณห์สิรี  สุดชื่น
142. อาจารย์ สารัฐ  สงวนหล่อสิทธิ์
143. อาจารย์ สิฐนันท์  ธนินทรานนท์
144. อาจารย์ สิรภัทร  ตุลาธรรมกิจ
145. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิรินันท์  พงศ์เมธีกุล
146. รองศาสตราจารย์ สิริภา  ช้างศิริกุลชัย
147. รองศาสตราจารย์ สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา
148. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธิดา  ศิริพรพาณิชย์
149. อาจารย์ สุภาพร  วิวัฒนากุล
150. รองศาสตราจารย์ สุภิญญา  พงษ์สังข์
151. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมาลี  บุญยะลีพรรณ
152. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรเชษฐ์  เลิศถิรพันธุ์
153. อาจารย์ สุรเชษฐ์  ศรีแก้ว
154. รองศาสตราจารย์ สุวรา  วัฒนพิทยกุล
155. อาจารย์ อนิรุทธิ์  ลิ้มตระกูล
156. อาจารย์ อนุรักษ์  ดาวลอย
157. อาจารย์ อนุวัฒน์  ชาติกิจเจริญ
158. อาจารย์ อภิชัย  แผลงศร
159. อาจารย์ อภิชาติ  ท่าช้าง
160. อาจารย์ อมรินทร์  นาควิเชียร
161. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพิน  เกิดประเสริฐ
162. อาจารย์ อรรถบุญญ์  วัฒน์ธรรมาวุธ
163. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรสา  เหมะจันทร
164. รองศาสตราจารย์ อรุชา  ตรีศิริโชติ
165. อาจารย์ อรุณชัย  แสงพานิชย์
166. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลีนา  สรรค์ธีรภาพ
167. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉราพร  เมฆศิขริน
168. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร  จาริยะพงศ์สกุล
169. อาจารย์ อัศวิน  สุดเจริญ
170. อาจารย์ อาทิตย์  วงษ์เสาวศุภ
171. อาจารย์ อิสรา  โภคาวัฒนา

 

คณะกายภาพบำบัด จำนวน 39 ท่าน

1. อาจารย์ กนกวรรณ  ทองโชติ
2. อาจารย์ กนกวรรณ  วิชัยวงศ์
3. อาจารย์ กสิมา  กิติยานันท์
4. อาจารย์ จินตนา  ตันหยง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภรณ์  วรรณปะเข
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชฎา  ชินกุลประเสริฐ
7. อาจารย์ ณัฐกาญจน์  รุณรงค์
8. อาจารย์ ทศพล  เจศรีชัย
9. อาจารย์ ธิติมาศ  วินัยรักษ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา  วิริยะธารากิจ
11. อาจารย์ นิธินันท์  ชัยคีรี
12. อาจารย์ ประภาวดี  ภิรมย์พล
13. อาจารย์ ปะการัง  ศรีมี
14. อาจารย์ ปิยนุช  ยอดสมสวย
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผกาภรณ์  พู่เจริญ
16. อาจารย์ พิมพ์พร  กล้วยอ่อน
17. อาจารย์ พิมลพร  เชาวน์ไวพจน์
18. อาจารย์ พีรยา  เต็มเจริญสุข
19. อาจารย์ ภัทธกร  บุบผัน
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทริยา  อินทร์โท่โล่
21. อาจารย์ ยุพารัตน์  อดกลั้น
22. อาจารย์ ยุภาภรณ์  รัตนวิจิตร
23. อาจารย์ รัตน์ติพร  โกสุวินทร์
24. รองศาสตราจารย์ รัมภา  บุญสินสุข
25. อาจารย์ รุจิรวรรณ  บุปผาพรหม
26. อาจารย์ วันวิสาข์  พานิชาภรณ์
27. อาจารย์ วาสนา  เตโชวาณิชย์
28. อาจารย์ วีรยา  ประโมทยกุล
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริกุล  ธรรมจิตรสกุล
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายธิดา  ลาภอนันตสิน
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัลยา  กฤษณเกรียงไกร
32. อาจารย์ สุนิสา  สงสัยเกตุ
33. อาจารย์ สุพิมพ์  วงษ์ทองแท้
34. อาจารย์ สุรศักดิ์  อยู่ยงสะถิต
35. อาจารย์ สุวัฒน์  จิตรดำรงค์
36. อาจารย์ อภิสรา  โสมทัศน์
37. อาจารย์ อรพินท์  การุณทรัพย์เจริญ
38. อาจารย์ อรวรรณ  เยี่ยมพัฒนพร
39. อาจารย์ อ้อมใจ  แต้เจริญวิริยะกุล

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 62 ท่าน

  1. อาจารย์ เบญญาดา  ธีระอรรถเวช
  2. อาจารย์ เพ็ญประภา  วัฒนสุขชัย
  3. อาจารย์ เสรีนา สิรรัตน์  สกุลณะมรรคา
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกชัย  ชุณหชีวาโฉลก
  5. อาจารย์ กตัญญู  หลิมไชยกุล
  6. อาจารย์ กิตติ์วัตร  กิตติ์เรืองพัชร
  7. อาจารย์ กุลธิดา  ปรคนธรรพ์
  8. อาจารย์ กุลนันทน์  ดำรงวุฒิ
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญชนก  อยู่เจริญ
10. อาจารย์ จามรี  เสมา
11. อาจารย์ จารุมา  ศักดิ์ดี
12. อาจารย์ ชัชพันธุ์  อุดมพัฒนากร
13. อาจารย์ ชาญศักดิ์  สุขะจินตนากาญจน์
14. อาจารย์ ชาติชัย  เชยวัฒนา
15. อาจารย์ ชินโชติ  เข็มลา
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินาลัย  ปิยะชน
17. อาจารย์ ชิษณุ  เลิศถวิลจิร
18. นางสาว ฐิฌา  ตู้วัฒนะวาณิช
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณปภา  เอี่ยมจิรกุล
20. นางสาว ณัฏฐริญา  วงษ์เอี่ยม
21. อาจารย์ ณัฐพล  กิตติคุณเดชา
22. อาจารย์ ณัฐวดี  เองสมบุญ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐวุธ  แก้วสุทธา
24. อาจารย์ ดวงพร  ศรีสุภาพ
25. อาจารย์ ธงชัย  จิตมิตรสัมพันธ์
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงลักษณ์  สมบุญธรรม
27. อาจารย์ นทีธร  พฤกษ์วัชรกุล
28. อาจารย์ นรินี  ชินะจิตพันธุ์
29. รองศาสตราจารย์ นันทนา  อรุณฤกษ์
30. รองศาสตราจารย์ นิรดา  ธเนศวร
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรมาภรณ์  แก้วมณี
32. รองศาสตราจารย์ พรสวรรค์  ธนธรวงศ์
33. อาจารย์ พริมา  บูรณสิน
34. อาจารย์ พัฒนพงส์  จาติเกตุ
35. อาจารย์ พิชญา  ไชยรักษ์
36. อาจารย์ พิณแข  รัชนี
37. อาจารย์ พิมพ์พร  จิรเวชวงศ์สกุล
38. อาจารย์ ฟ้าใส  ภู่เกียรติ
39. อาจารย์ ภคพร  พิสุทธิ์วงศ์ไพศาล
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรายุ  แต่บรรพกุล
41. รองศาสตราจารย์ ภาวิณีย์  ดิดรอน
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มะลิ  พลานุเวช
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานิสา  ศรีชลเพ็ชร์
44. อาจารย์ มีนารินทร์  พาณิชย์ทวีกุล
45. อาจารย์ รุ่งทิวา  ศรีสุวรรณฑา
46. อาจารย์ วรชน  ยุกตานนท์
47. อาจารย์ วรวลัญช์  หิรัญวิชญารัตน์
48. อาจารย์ วัลลภิษฐ์  สุคนธชาติ
49. อาจารย์ วิชิดา  ฉวีวรรณากร
50. อาจารย์ วิบุลย์  ไพศาลกอบฤทธิ์
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริจันทร์  เจียรพุฒิ
52. รองศาสตราจารย์ สรสัณห์  รังสิยานนท์
53. อาจารย์ สินีภัทร์  ตลึงจิตร
54. อาจารย์ สิริรัตน์  บุญดิเรก
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริลักษณ์  ตีรณธนากุล
56. อาจารย์ สุธีรา  เตชะธนะวัฒน์
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์  วิมลจิตต์
58. อาจารย์ อภิรัตน์  ฤทธิ์ฐิติ
59. รองศาสตราจารย์ อรพินธ์  อัจฉรานุกูล
60. อาจารย์ อรศรี  กำจรฤทธิ์
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณวรรณ  หลำอุบล
62. อาจารย์ อุษณีย์  ปึงไพบูลย์

 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จำนวน 21 ท่าน

  1. อาจารย์ เบญจมาส  สิริใจ
  2. อาจารย์ เพชรรัตน์  จินต์นุพงศ์
  3. อาจารย์ เศรษฐวัสภุ์  พรมสิทธิ์
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กังวาน  ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
  5. อาจารย์ กัลยกิตติ์  กีรติอังกูร
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลเชษฐ์  มงคล
  7. อาจารย์ จรินทร์  จารุเสน
  8. อาจารย์ จิตอุษา  ขันทอง
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวัลลักษณ์  คุณาธิกรกิจ
10. รองศาสตราจารย์ ณักษ์  กุลิสร์
11. อาจารย์ ณัฏฐพัชร  มณีโรจน์
12. อาจารย์ ณัฐยา  ประดิษฐสุวรรณ
13. อาจารย์ ณัฐินี  ฐานะจาโร
14. รองศาสตราจารย์ ผจงศักดิ์  หมวดสง
15. อาจารย์ รสิตา  สังข์บุญนาค
16. อาจารย์ ล่ำสัน  เลิศกูลประหยัด
17. อาจารย์ วรินรำไพ  รุ่งเรืองจิตต์
18. อาจารย์ วัลภา  หัตถกิจพาณิชกุล
19. อาจารย์ ศุภิณญา  ญาณสมบูรณ์
20. อาจารย์ สันติ  เติมประเสริฐสกุล
21. อาจารย์ อัจฉรียา  ศักดิ์นรงค์

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 43 ท่าน

  1. อาจารย์ เพชรัตน์  รุจิพงศ์
  2. อาจารย์ เพ็ญประภา  สุธรรมมา
  3. รองศาสตราจารย์ เอื้อญาติ  ชูชื่น
  4. อาจารย์ กฤตยา  แสวงทรัพย์
  5. อาจารย์ กัญญาณัฐ  สุภาพร
  6. อาจารย์ ขนิษฐา  วิศิษฏ์เจริญ
  7. อาจารย์ ขวัญจิต  คุปตานนท์
  8. อาจารย์ คณานิตย์  แสงหิรัญ
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวรรณ  ไผ่ตระกูล
10. อาจารย์ จิรวรรณ  อินคุ้ม
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชฎาภรณ์  วัฒนวิไล
12. อาจารย์ ชุติมาภรณ์  กังวาฬ
13. อาจารย์ ณัฐวรา  จันทร์เอี่ยม
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงเดือน  รัตนะมงคลกุล
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนียา  วังสะจันทานนท์
16. อาจารย์ ทิพวรรณ์  เอี่ยมเจริญ
17. อาจารย์ นปภัช  ทองคำวงศ์
18. อาจารย์ นิลภา  จิระรัตนวรรณะ
19. อาจารย์ นุชธิดา  สมัยสงฆ์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชรีย์  แสงสว่าง
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุศรา  แสงสว่าง
22. อาจารย์ ประพันธ์  เพชรเลิศหิรัญกุล
23. อาจารย์ ผกาพรรณ  บุญเต็ม
24. อาจารย์ ภารดี  บุญเพิ่ม
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มยุรฉัตร  กันยะมี
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาวัณย์  รัตนเสถียร
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา  วิสุทธิพานิช
28. อาจารย์ วรานุช  พฤฒารัตน์
29. อาจารย์ วัชรี  ด่านกุล
30. อาจารย์ วันเพ็ญ  รักษ์ปวงชน
31. อาจารย์ วานิด  ด้วงเดช
32. อาจารย์ วิไลกุล  หนูแก้ว
33. อาจารย์ วิไลวรรณ  ปะธิเก
34. อาจารย์ วิมลวรรณ  เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาวัลย์  ไทรโรจน์รุ่ง
36. อาจารย์ วีณา  อยู่ภู่
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสุดา  รัศมีพงศ์
38. อาจารย์ ศิริพร  สมบูรณ์
39. อาจารย์ สุคนธ์  วรรธนะอมร
40. อาจารย์ อรวรรณ  จันทร์มณี
41. อาจารย์ อริสรา  สุขวัจนี
42. อาจารย์ อุไรวรรณ  นิกรปกรณ์
43. อาจารย์ อุ่นเรือน  แก้วพินิจ

 

คณะพลศึกษา จำนวน 40 ท่าน

  1. อาจารย์ เกริกวิทย์  พงศ์ศรี
  2. อาจารย์ แอน  มหาคีตะ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพญาดา  สังข์ทอง
  4. อาจารย์ จิราวรรณ  ตอฤทธิ์
  5. อาจารย์ ฉัตรพันธ์  ดุสิตกุล
  6. อาจารย์ ชินะโอภาส  สะพานทอง
  7. อาจารย์ ดิศรณ์  แก้วคล้าย
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถนอมศักดิ์  เสนาคำ
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพล  ต่อนี
10. อาจารย์ ทีปพิพัฒน์  เลิศวรายุทธ์
11. อาจารย์ ธเนตร  ตัญญวงษ์
12. อาจารย์ ธัญมา  หลายพัฒน์
13. อาจารย์ นภัสวรรณ  เจริญชัยภินันท์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรุตตม์  สหนาวิน
15. อาจารย์ นุชรี  เสนาคำ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์  ปีปทุม
17. อาจารย์ ปรัชญ์  อินทรศักดิ์สิทธิ์
18. อาจารย์ ปรียาภรณ์  กุลศิริรัตน์
19. อาจารย์ ปาริยา  ปาริยะวุทธิ์
20. อาจารย์ พงศธร  สุกิจญาณ
21. อาจารย์ พนิตา  คำภูษา
22. อาจารย์ พันธสิริ  คำทูล
23. อาจารย์ พานิชย์  ยามชื่น
24. อาจารย์ พิชญาวีร์  ภานุรัชต์ฐนนท์
25. อาจารย์ พิพัฒน์  ตันวิบูลย์วงศ์
26. อาจารย์ ลักษมี  ฉิมวงษ์
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทิต  มิตรานันท์
28. อาจารย์ ศศธร  สุมน
29. อาจารย์ ศิริเชษฐ์  พูลทิพายานนท์
30. อาจารย์ สรัญญา  วันจรารัตต์
31. อาจารย์ สราวุธ  ชัยวิชิต
32. อาจารย์ สิงหา  จันทน์ขาว
33. อาจารย์ สุตาภัทร  ประดับแก้ว
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนันทา  ศรีศิริ
35. รองศาสตราจารย์ สุปราณี  ขวัญบุญจันทร์
36. อาจารย์ อดิศัย  มัตเดช
37. อาจารย์ อนงค์  หาญสกุล
38. อาจารย์ อนุศักดิ์  สุคง
39. อาจารย์ อัจฉริยะ  เอนก
40. อาจารย์ อารี  ตีรณปัญญา

 

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 33 ท่าน

  1. อาจารย์ กมลทิพย์  โพธิ์กลาง
  2. อาจารย์ กิ่งกาญจน์  บูรณสินวัฒนกูล
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพล  ฐิโนทัย
  4. อาจารย์ ชญานุช  ลักษณวิจารณ์
  5. อาจารย์ ชัญญา  ลี้ศัตรูพ่าย
  6. อาจารย์ ชาญ  รัตนะพิสิฐ
  7. อาจารย์ ดารวันต์  รักสัตย์
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎี  สีวังคำ
  9. อาจารย์ ติยนุช  รู้แสวง
10. อาจารย์ ธันยา  พิทธยาพิทักษ์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระชน  พลโยธา
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทนา  วงษ์ไทย
13. อาจารย์ นาริฐา  สุขประมาณ
14. อาจารย์ ปริญญา  ฉิมบรรเลง
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์
16. อาจารย์ ภิญญาพันธ์  เพียซ้าย
17. อาจารย์ มัญชุรี  เกาสายพันธ์
18. อาจารย์ ยรรยงค์  สิกขะฤทธิ์
19. อาจารย์ รัชนีย์ญา  กลิ่นน้ำหอม
20. รองศาสตราจารย์ รุ่งฤดี  แผลงศร
21. อาจารย์ วนารัตน์  น้อยเล็ก
22. อาจารย์ วรพงษ์  เจริญกรกิจ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิธัญญา  วัณโณ
24. รองศาสตราจารย์ ศิริพร  ปัญญาเมธีกุล
25. อาจารย์ สกุลรัตน์  วรธำรง
26. อาจารย์ สยุมพร  ฉันทสิทธิพร
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรพร  เอี่ยมมงคลสกุล
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธินี  ธรรมชัย
29. รองศาสตราจารย์ สุกัญญา  เรืองจรูญ
30. อาจารย์ อรัญญา  ศรีจงใจ
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี  จันทร์เสม
32. อาจารย์ อาภาพรรษ์  เรืองกุล
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร  คาดการณ์ไกล

 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวน 15 ท่าน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤติกา  สายณะรัตร์ชัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจน์  ศิลป์ประสิทธิ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสิทธิ์  เกียนวัฒนา
4. อาจารย์ จุฑาธิปต์  จันทร์เอียด
5. อาจารย์ ณภัทร  โพธิ์วัน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทายาท  ศรียาภัย
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์เทพ  หาญพัฒนากิจ
8. อาจารย์ พนม  สุทธิศักดิ์โสภณ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรพงษ์  เกริกสกุล
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชากร  จารุศิริ
11. อาจารย์ ศรัญญา  ศรีทอง
12. อาจารย์ องค์  บรรจุน
13. อาจารย์ อังสุมาลิน  จำนงชอบ
14. อาจารย์ อัญชัญ  ตัณฑเทศ
15. อาจารย์ อุษณีย์  วัชรไพศาลกุล

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 124 ท่าน

  1. รองศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์  ส่งศรีโรจน์
  2. อาจารย์ เข้ม  พุ่มสะอาด
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์  วงศ์วาณิชวัฒนา
  4. อาจารย์ เทพกัญญา  พรหมขัติแก้ว
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืองวรินท์  สราญรักษ์สกุล
  6. อาจารย์ เรืองศักดิ์  ตระกูลพุทธิรักษ์
  7. อาจารย์ เสริมศรี  ไทยแท้
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก  จันทรจรูญ
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพน  ทองเรือง
10. อาจารย์ โสภณ  มงคลลักษมี
11. อาจารย์ กาญจนา  พานิชการ
12. อาจารย์ กุลวดี  ดลโสภณ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญ  เพียซ้าย
14. อาจารย์ งามจิต  ไพรงาม
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรงค์  สุคนธชาติ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรรยา  ดาสา
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันตรี  ผลประเสริฐ
18. อาจารย์ จามรี  อมรโกศลพันธ์
19. อาจารย์ จิตต์โสภา  เฉลียวศักดิ์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนินันท์  พฤกษ์ประมูล
21. อาจารย์ ชัชฎาภรณ์  พิณทอง
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติรส  การะเวก
23. อาจารย์ ชิรา  ลำดวนหอม
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญานิน  กองทิพย์
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปนา  ชลธนานารถ
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิตารีย์  รุ่งรัตน์เกษม
27. อาจารย์ ฐิติรัตน์  จรุญสุข
28. อาจารย์ ฐิติรัตน์  แม้นทิม
29. อาจารย์ ณวรา  สีที
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณหทัย  ฤกษ์ฤทัยรัตน์
31. อาจารย์ ณัฎฐิกา  สุวรรณาศรัย
32. รองศาสตราจารย์ ณัฐพงศ์  พินิจค้า
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพล  อภิรติกุล
34. อาจารย์ ณัฐรินทร์  วงศ์ธรรมวานิช
35. อาจารย์ ธันวา  ธีระกาญจน์
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรพงษ์  แสงประดิษฐ์
37. รองศาสตราจารย์ ธีรยุทธ  ลิ่วพรเจริญวงศ์
38. อาจารย์ ธีรศักดิ์  ฉลาดการณ์
39. อาจารย์ นที  อำไพ
40. อาจารย์ นพนิธิ  ทองหิน
41. อาจารย์ นพมณี  ศุภนาม
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นลินา  ประไพรักษ์สิทธิ์
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวลละออ  รัตนวิมานวงศ์
44. อาจารย์ นันทิชา  ลิ้มชูวงศ์
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิสรา  สิรสุนทร
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุวีย์  วิวัฒนวัฒนา
47. อาจารย์ บงกช  บุญบูรพงศ์
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิภาณ  อุทยารัตน์
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปณิธาน  วนากมล
50. อาจารย์ ประเสริฐ  พัฒนาประทีป
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภากร  ตันตโยทัย
52. อาจารย์ ประวัติ  อังประภาพรชัย
53. รองศาสตราจารย์ ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัทมาศ  บิณฑจิตต์
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ
57. อาจารย์ ปิยะพงศ์  สิทธิสนธิ์
58. รองศาสตราจารย์ พงษ์แก้ว  อุดมสมุทรหิรัญ
59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนารัตน์  อรุณรัติยากร
60. อาจารย์ พรทิพย์  บุญศรี
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล  ประยงค์พันธ์
62. อาจารย์ พัฒนศักดิ์  ธีรัชฌานันท์
63. รองศาสตราจารย์ พิชาภัค  ศรียาภัย
64. อาจารย์ พิรพรรณ  พลบุรี
65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศุทธวรรณ  สิรินิลกุล
66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูณิศรา  ลิ้มนนทกุล
67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณีกานต์  น้ำสอาด
68. อาจารย์ มนตรี  มณีภาค
69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รสพร  เจียมจริยธรรม
70. อาจารย์ รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์
71. รองศาสตราจารย์ วรานุช  แขมมณี
72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์  วิยานนท์
73. รองศาสตราจารย์ วลัยกร  นิตยพัฒน์
74. อาจารย์ วัลลภา  หล่อเหลี่ยม
75. อาจารย์ วิชุดา  บุญยรัตกลิน
76. อาจารย์ วิทยา  ผาคำ
77. อาจารย์ วิภูสินี  วรโชติติยานนท์
78. อาจารย์ วิศรุต  โพธิ์อ้น
79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศรุตตา  อัตถากร
80. รองศาสตราจารย์ วีณา  เสียงเพราะ
81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรยุทธ  เจริญเรืองกิจ
82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวิมล  สุขพัฒน์
83. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริขวัญ  พลประทีป
84. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรินันท์  แก่นทอง
85. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์
86. อาจารย์ ศิริสรรพ  เหล่าหะเกียรติ
87. นางสาว ศิวพร  ละม้ายนิล
88. รองศาสตราจารย์ ศิวาพร  ลงยันต์
89. อาจารย์ ศุภกาญจน์  รัตนกร
90. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย  ไทยเจริญ
91. อาจารย์ ศุภร  คนธภักดี
92. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ  พรพิสุทธิมาศ
93. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก
94. อาจารย์ สายัณห์  โสธะโร
95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริ  สิรินิลกุล
96. รองศาสตราจารย์ สิริธร  สโมสร
97. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริรักษ์  ศรวณียารักษ์
98. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเชาวน์  ดอนพุดซา
99. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา  หะยีสาและ
100. อาจารย์ สุกัญญา  อินทรภักดิ์
101. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขุมาภรณ์  กระจ่างสังข์
102. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขุมาภรณ์  แสงงาม
103. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจิตรา  ศรีสังข์
104. อาจารย์ สุชาดา  พงษ์ประเสริฐ
105. อาจารย์ สุชีวิน  โชติชัชวาลย์กุล
106. อาจารย์ สุฑามาศ  นิยมพานิช
107. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์  มุศิริ
108. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิชฌา  สุพรรณสมบูรณ์
109. อาจารย์ สุพิชญ  แขมมณี
110. อาจารย์ สุภิญญา  วงษ์ศรีรักษา
111. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรวุฒิ  วิจารณ์
112. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์  ละลอกน้ำ
113. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณ  พลายพิชิต
114. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อโนชา  หมั่นภักดี
115. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนิษฐาน  ศรีนวล
116. รองศาสตราจารย์ อภิญญา  ชัยวิสุทธางกูร
117. อาจารย์ อภิรดา  สถาปัตยานนท์
118. รองศาสตราจารย์ อรอนงค์  พริ้งศุลกะ
119. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครินทร์  บุญสมบัติ
120. อาจารย์ อัจฉริยะ  วัธนวิสูตร
121. รองศาสตราจารย์ อัจฉริยา  รังษิรุจิ
122. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารียา  เอี่ยมบู่
123. อาจารย์ อิทธิพล  สังเวียนวงศ์
124. อาจารย์ อุทุมพร  มาโต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 19 ท่าน

  1. ศาสตราจารย์ ไพศาล  นาผล
  2. รองศาสตราจารย์ กัณวริช  พลูปราชญ์
  3. รองศาสตราจารย์ จันจิรา  จับศิลป์
  4. รองศาสตราจารย์ ชาญไชย  ไทยเจียม
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพงษ์  คงประเสริฐ
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีชัย  อวยพรกชกร
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนยศ  อริสริยวงศ์
  8. อาจารย์ ธานินทร์  ดวงจันทร์
  9. รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร  หลิ่มบุญเรือง
10. รองศาสตราจารย์ นิตต์อลิน  พันธุ์อภัย
11. รองศาสตราจารย์ นิลวรรณ  ชุ่มฤทธิ์
12. รองศาสตราจารย์ ประชา  บุณยวานิชกุล
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิลดา  หวังพานิช
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรณี  ศรีรมรื่น
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคภูมิ  ศรีรมรื่น
16. รองศาสตราจารย์ วุฒิพล  ธาราธีรเศรษฐ์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมภพ  รอดอัมพร
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมมาส  แก้วล้วน
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจรี  ศุภสุธีกุล

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 52 ท่าน

  1. อาจารย์ เด่นพงษ์  วงศาโรจน์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทพิกา  รอดสการ
  3. อาจารย์ เมธี  พันธุ์วราทร
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลิศศิริร์  บวรกิตติ
  5. อาจารย์ เศรษฐ์สิริ  นิรันดร
  6. อาจารย์ กฤตวิทย์  กฤตมโนรถ
  7. อาจารย์ กฤษณ์  วิกรวงษ์วนิช
  8. อาจารย์ กษิด์เดช  เนื่องจำนงค์
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกรณ์  นพอุดมพันธุ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรพงษ์  แพทย์หลักฟ้า
11. อาจารย์ ชนิดา  ตังเดชะหิรัญ
12. อาจารย์ ชิตพล  เปลี่ยนศิริ
13. อาจารย์ ฌานิก  หวังพานิช
14. อาจารย์ ฐาปนีย์  สังสิทธิวงศ์
15. อาจารย์ ณัฐธิดา  ภู่จีบ
16. อาจารย์ ณัฐวดี  ศรีคชา
17. อาจารย์ ดาริณี  ชำนาญหมอ
18. อาจารย์ ตรีวิทย์  พิจิตรพลากาศ
19. อาจารย์ ธนกฤต  ใจสุดา
20. อาจารย์ ธนะพัฒน์  พัฒน์กุลพิศาล
21. อาจารย์ ธรากร  จันทนะสาโร
22. อาจารย์ ธัญญรัตน์  ประดิษฐ์แท่น
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นัฏฐิกา  สุนทรธนผล
24. อาจารย์ บุษยมาศ  มาลยมาน
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพันธ์ศักดิ์  พุ่มอินทร์
26. อาจารย์ ปวัตน์ชัย  สุวรรณคังคะ
27. อาจารย์ ปิติกมล  นพเกตุ
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวดี  มากพา
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนมศักดิ์  สุวิสุทธิ์
30. อาจารย์ พรทิพย์  ธรรมจริยาพันธุ์
31. อาจารย์ พรนารี  ชัยดิเรก
32. อาจารย์ พรพิมล  พจนาพิมล
33. อาจารย์ พัณณ์ชิตา  เดชครุธ
34. อาจารย์ พันธุ์ชนะ  สุนทรพิพิธ
35. อาจารย์ ยงยุทธิ์  ผันแปรจิตร์
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวิวรรณ  วรรณวิไชย
37. อาจารย์ รักษ์สินี  อัครศวะเมฆ
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจี  ศรีสมบัติ
39. อาจารย์ วาทิต  สุวรรณสมบูรณ์
40. อาจารย์ วิภาต  วิบูลย์ภาณุเวช
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศีมาศ  ประทีปะวณิช
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวิช  อิศรางกูร ณ อยุธยา
43. อาจารย์ สทาศัย  พงศ์หิรัญ
44. อาจารย์ สมพงษ์  ลีระศิริ
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิชฌน์เศก  ย่านเดิม
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิธรรม  โรหิตะสุข
47. อาจารย์ สืบสาย  แสงวชิระภิบาล
48. อาจารย์ สุชาติ  ทองสิมา
49. อาจารย์ สุรศักดิ์  จำนงค์สาร
50. อาจารย์ สุรีรัตน์  จีนพงษ์
51. อาจารย์ อภิรัตน์  แก้วกัน
52. อาจารย์ อัยนา  ภูยุทธานนท์

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 46 ท่าน

  1. อาจารย์ แจ่มจันทร์  ศรีอรุณรัศมี
  2. อาจารย์ กณิการ์  พงศ์พันธุ์สถาพร
  3. อาจารย์ กนกพร  ฉันทนารุ่งภักดิ์
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพร  วิบูลพัฒนะวงศ์
  5. อาจารย์ กัมปนาท  บริบูรณ์
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติชัย  สุธาสิโนบล
  7. อาจารย์ กุลธิดา  นาคะเสถียร
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญหญิง  ศรีประเสริฐภาพ
  9. อาจารย์ คงขวัญ  ทิพย์อักษร
10. อาจารย์ ครรชิต  แสนอุบล
11. อาจารย์ จีรพัฒน์  ศิริรักษ์
12. อาจารย์ ชไมพร  ดิสถาพร
13. อาจารย์ ชนันภรณ์  อารีกุล
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิดา  มิตรานันท์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชมนาด  เชื้อสุวรรณทวี
16. อาจารย์ ชิษณุพงศ์  อินทรเกษม
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ  สีเขียว
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวิกา  ตั้งประภา
19. อาจารย์ ธรรมโชติ  เอี่ยมทัศนะ
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล  กองศิลป์
21. อาจารย์ นฤมล  ศิระวงษ์
22. อาจารย์ นฤมล  พระใหญ่
23. อาจารย์ นันทิณา  นิลายน
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพิมพ์พงศ์  วัฒนะรัตน์
25. อาจารย์ พนิดา  ศกุนตนาค
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชราภรณ์  ศรีสวัสดิ์
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาสนา  จุลรัตน์
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภานุวัฒน์  ศิรินุพงศ์
29. อาจารย์ ภารดี  กำภู ณ อยุธยา
30. รองศาสตราจารย์ มณฑิรา  จารุเพ็ง
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตา  ตุลย์เมธาการ
32. อาจารย์ รังรอง  สมมิตร
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง
34. อาจารย์ รุจน์  ฦาชา
35. อาจารย์ วรินทร  โพนน้อย
36. อาจารย์ วันเพ็ญ  ประทุมทอง
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์  ลังกา
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวรรณ  สัจจพิบูล
39. รองศาสตราจารย์ สกล  วรเจริญศรี
40. อาจารย์ สมบูรณ์  บูรศิริรักษ์
41. อาจารย์ สมสุดา  มัธยมจันทร์
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาวัลย์  หาญขจรสุข
43. อาจารย์ สุมลนิตย์  เกิดหนุนวงศ์
44. อาจารย์ อดิสรณ์  เรืองกิจจานันท์
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอุมา  เจริญสุข
46. อาจารย์ อาทิตย์  โพธิ์ศรีทอง

 

คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 51 ท่าน

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ชรัตน์  ไสยสมบัติ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เศวตฉัตร  ศรีสุรัตน์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดม  ไกรปกรณ์
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรัช  บวรสมพงษ์
  5. อาจารย์ กฤติยา  คันธโชติ
  6. อาจารย์ กัลยา  แซ่อั้ง
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาณี  กุลชัย
  8. อาจารย์ กานต์รวี  วิชัยปะ
  9. รองศาสตราจารย์ จารุวรรณ  ขำเพชร
10. อาจารย์ จิณณวัตร  เลิศประดิษฐ์
11. อาจารย์ จิราพร  ตรีวิเศษศร
12. อาจารย์ จิราภรณ์  ดำจันทร์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลศักดิ์  ชาญณรงค์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญานิศวร์  โคโนะ
15. อาจารย์ ชมชนก  อรุณปลอด
16. รองศาสตราจารย์ ชลวิทย์  เจียรจิตต์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัชร  พรหมจิตติพงศ์
18. รองศาสตราจารย์ ชาคริต  ชุ่มวัฒนะ
19. อาจารย์ ชาติชาย  มุกสง
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูเดช  โลศิริ
21. อาจารย์ ญาณินี  ไพทยวัฒน์
22. อาจารย์ ณัฐพร  ไทยจงรักษ์
23. อาจารย์ ธันนิกานต์  สูญสิ้นภัย
24. อาจารย์ ธีรเวทย์  ลิมโกมลวิลาศ
25. รองศาสตราจารย์ นาตยา  ปิลันธนานนท์
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์  เมฆแสงสวย
27. อาจารย์ ประพีร์  อภิชาติสกล
28. อาจารย์ ประภาภรณ์  โรจน์ศิริรัตน์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชญาณ์  นักฟ้อน
30. อาจารย์ ปวินญาพัฒน์  วรพันธ์
31. อาจารย์ ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล
32. อาจารย์ พรพรรณ  โปร่งจิตร
33. อาจารย์ พิมพ์ตะวัน  จันทัน
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูมิ  มูลศิลป์
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาโนชญ์  อารีย์
36. อาจารย์ รัฐสภา  จุรีมาศ
37. อาจารย์ รุ้งฉาย  เย็นสบาย
38. อาจารย์ รุสตั้ม  หวันสู
39. อาจารย์ วิศรุต  สำลีอ่อน
40. อาจารย์ วุฒิชัย  บุญพุก
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิพิมพ์  ศรบัลลังก์
42. รองศาสตราจารย์ ศิริพร  ดาบเพชร
43. อาจารย์ ศุภณัฐ  พานา
44. อาจารย์ สถาพร  มนต์ประภัสสร
45. อาจารย์ สัญญา  ชีวะประเสริฐ
46. อาจารย์ สุธาทิพย์  ชวนะเวสสกุล
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีย์พร  นิพิฐวิทยา
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยรัตน์  บุณโยปัษฎัมภ์
49. อาจารย์ อชิระ  อุตมาน
50. อาจารย์ อสมาภรณ์  สิทธิ
51. อาจารย์ อัญชลี  สุขในสิทธิ์

 

บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 14 ท่าน

  1. อาจารย์ ขนิษฐา  สาลีหมัด
  2. อาจารย์ จิตรา  ดุษฎีเมธา
  3. อาจารย์ ชัยยุทธ  กลีบบัว
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนุลดา  จามจุรี
  5. รองศาสตราจารย์ ดารณี  ศักดิ์ศิริผล
  6. อาจารย์ บัณฑิตา  ลิขสิทธิ์
  7. อาจารย์ ปริชัย  ดาวอุดม
  8. รองศาสตราจารย์ มารุต  พัฒผล
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัยวุฑฒ์  อยู่ในศิล
10. อาจารย์ ศรัญญา  คุณเขต
11. อาจารย์ ศิลดา  กนกรังษี
12. อาจารย์ สาลินี  โรจน์หิรัญสกุล
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเมษย์  หนกหลัง
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมราพร  สุรการ

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 ท่าน

  1. รองศาสตราจารย์ เบญจมาส  วงศ์สัตยนนท์

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จำนวน 12 ท่าน

  1. อาจารย์ ธนกร  ขันทเขตต์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญธิดา  ม่วงศรีเมืองดี
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนัดดา  ลาภเกิน
  4. อาจารย์ ประภัสสร  ยอดสง่า
  5. อาจารย์ ปัญญา  ไวยบุญญา
  6. อาจารย์ พิพัฒน์  นวลอนันต์
  7. อาจารย์ มนศักดิ์  มหิงษ์
  8. อาจารย์ ศศิธร  โคสุวรรณ
  9. อาจารย์ สมศักดิ์  เหมะรักษ์
10. อาจารย์ สุรเชษฐ์  มีฤทธิ์
11. อาจารย์ อรุณี  ไพศาลพาณิชย์กุล
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารมย์  จันทะสอน

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จำนวน 21 ท่าน

  1. อาจารย์ เสาวลักษณ์  พันธบุตร
  2. อาจารย์ ชนญญา  ชัยวงศ์โรจน์
  3. อาจารย์ ชัชฎา  นากาโอคะ
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล  อินทร์จันทร์
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรวัน  แพทยานนท์
  6. อาจารย์ ปรัชญา  เปี่ยมการุณ
  7. อาจารย์ ปิลันลน์  ปุณญประภา
  8. อาจารย์ พัดชา  อิทธิจารุกุล
  9. อาจารย์ ภัทธิรา  ธีรสวัสดิ์
10. อาจารย์ ยุคลวัชร์  ภักดีจักริวุฒิ์
11. อาจารย์ รินบุญ  นุชน้อมบุญ
12. อาจารย์ วีระนันท์  คำนึงวุฒิ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีรัฐ  ภักดีรณชิต
14. อาจารย์ ศศิธร  ยุวโกศล
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สามมิติ  สุขบรรจง
16. อาจารย์ อธิป  เตชะพงศธร
17. อาจารย์ อภิเชฐ  กำภู ณ อยุธยา
18. อาจารย์ อภิรพี  ตันเจริญวงศ์
19. อาจารย์ อัญชนา  กลิ่นเทียน
20. อาจารย์ อาทิตยา  ทรัพย์สินวิวัฒน์
21. อาจารย์ อุสุมา  สุขสวัสดิ์

 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จำนวน 17 ท่าน

  1. อาจารย์ เสาวลักษณ์  น่วมสำราญ
  2. อาจารย์ เอกพล  กำปงซัน
  3. อาจารย์ แจ่มจำรัส  ดีพร้อม
  4. อาจารย์ ไกรวุฒิ  นุชประมูล
  5. อาจารย์ จักรี  กษัตรีย์
  6. อาจารย์ ชุติมา  พลอยจันทร์กุล
  7. อาจารย์ ฐณวุฒ  ชุติพงศ์เดช
  8. อาจารย์ ธนวรรณ  วรสิงห์
  9. อาจารย์ ธนากร  ทองประยูร
10. อาจารย์ พจนีย์  กมลรัตน์
11. อาจารย์ พรพรรณ  รูปกลม
12. อาจารย์ ภิสุดา  แสงซื่อ
13. อาจารย์ มาลิน  เดชติศักดิ์
14. อาจารย์ ศรัญญิการ์  สรรค์ศุภกิจ
15. อาจารย์ ศุทธนุช  วิริยะพินิจ
16. อาจารย์ สวรส  ใจประสงค์
17. อาจารย์ สุพจน์  ชุณหโชติอนันต์

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 17 ท่าน

  1. อาจารย์ กนกวรรณ  ใจหาญ
  2. อาจารย์ กรกลด  คำสุข
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจีพร  วงศ์ปรีดี
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงแข  บุตรกูล
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถนัด  จินตโกศล
  6. อาจารย์ นัดดาวดี  บุญญะเดโช
  7. อาจารย์ บงกช  พิชัยกำจรวุฒิ
  8. อาจารย์ พสุ  เรืองปัญญาโรจน์
  9. อาจารย์ พองาม  วีรุตมเสน
10. อาจารย์ ภูวดล  วรรธนะชัยแสง
11. อาจารย์ ยศไกร  ไทรทอง
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิเทพ  มุสิกะปาน
13. อาจารย์ วรฐ  ทรัพย์ศรีสัญจัย
14. อาจารย์ วิรุฬห์  วุฒิฤทธากุล
15. อาจารย์ สิทธิพงศ์  วงศ์ไชยสุวรรณ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรมาศ  กีรติสิน
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรัญ  วานิชกร

 

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 36 ท่าน

  1. อาจารย์ เบญจพร  ศรีนิธิวัฒน์
  2. อาจารย์ โฉมขจี  สุขอารีย์ชัย
  3. อาจารย์ โยธิน  เลิศรัตนสกุลชัย
  4. อาจารย์ กฤตกาล  เตลผล
  5. อาจารย์ จัญจุรี  อัศวุตมางกุร
  6. อาจารย์ จิตตินันท์  ยิ่งสถาพรอนันต์
  7. อาจารย์ จิรวัฒน์  เชี่ยวเฉลิมศรี
  8. อาจารย์ จิราพรรณ  วัชรประภาพงศ์
  9. อาจารย์ จุฑาธิป  ลิ้มคุณากูล
10. อาจารย์ ชญานิศ  ชินานุวัติวงศ์
11. อาจารย์ ชิดชนก  ตั้งเจตน์
12. อาจารย์ ฐาปนี  พิพัฒน์กุลชาติ
13. อาจารย์ ณัชชา  เหลืองอาภาพงศ์
14. อาจารย์ ธนิต  วงษ์วิบูลย์สิน
15. อาจารย์ ธภัทร  ซ่อนกลิ่น
16. อาจารย์ ธีธัช  มังกรทอง
17. อาจารย์ นภัส  วัฒนบุตร
18. อาจารย์ นริศรา  วงศ์ทอง
19. อาจารย์ ปวรรัตน์  ตติรังสรรค์สุข
20. อาจารย์ ปวีณ์สุดา  เดชะรินทร์
21. อาจารย์ ปุษยบรรพ์  สุวรรณคีรี
22. อาจารย์ ผกาพรรณ  กิตติโชคชัย
23. อาจารย์ พชรพรรณ  สาริสุต
24. อาจารย์ พลากร  ศรีนิธิวัฒน์
25. อาจารย์ พิชย์นันทน์  โปตระนันทน์
26. อาจารย์ มัลลิกา  เก่งสกุล
27. อาจารย์ วิภาวี  เกียรติเสริมขจร
28. อาจารย์ วิลาวัลย์  เติมกลิ่นจันทน์
29. อาจารย์ ศิริวรรณ  ปาละวิสุทธิ์
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย  สุขอารีย์ชัย
31. อาจารย์ สรฉัตร  นิลธวัช
32. อาจารย์ สุดารัตน์  จึงไกรสีห์
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิมล  ตั้งกิตติถาวร
34. อาจารย์ อรรัมภา  ตานะโก
35. อาจารย์ อรวินท์  ฦาชา
36. อาจารย์ อัจฉรา  วุฒิประสิทธิผล

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 3 ท่าน

1. นางสาว นีรนาท  ถิระศุภะ
2. นาย ศุภภัทร  ลือพงศ์พาณิชย์
3. นางสาว หทัยรัตน์  ชลเจริญ

 

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา จำนวน 4 ท่าน

  1. อาจารย์ กฤษฎา  ปัญญาวัน
  2. อาจารย์ พัชนา  อินทรัศมี
  3. อาจารย์ ภิญโญ  วงษ์ทอง
  4. อาจารย์ สมเสมอ  ทักษิณ

 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จำนวน 9 ท่าน

  1. อาจารย์ ก่อเกียรติ์  มหาวีรชาติกุล
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาศุกร์  จันประเสริฐ
  3. รองศาสตราจารย์ ดุษฎี  อินทรประเสริฐ
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริสรา  พึ่งโพธิ์สภ
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันท์ชัตสัณห์  สกุลพงศ์
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นำชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยดา  สมบัติวัฒนา
  8. รองศาสตราจารย์ อรพินทร์  ชูชม
  9. รองศาสตราจารย์ อังศินันท์  อินทรกำแหง

 

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา จำนวน 3 ท่าน

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืองเดช  ศิริกิจ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานวาสน์  มหาลวเลิศ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจศรา  ประเสริฐสิน

 

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 54 ท่าน

  1. อาจารย์ เกศปุญยวีศ์  บุญรอดดิษฐ์
  2. นางสาว เกศราภรณ์  เขียวรอด
  3. อาจารย์ เทพรัตน์  พานิชยิ่ง
  4. อาจารย์ เพ็ญวิษา  วัฒนปรีชานนท์
  5. อาจารย์ เมทินี  ทนงกิจ
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลวรรณ  คล้ายแก้ว
  7. อาจารย์ กันต์กนิษฐ  รัตนธนาวรรณ
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา  ต้นโพธิ์
  9. อาจารย์ กุสุมา  แย้มเกตุ
10. อาจารย์ ขวัญคนิฐ  แซ่อึ้ง
11. นางสาว จาริณี  มาเวหา
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตต์ภิญญา  ชุมสาย ณ อยุธยา
13. อาจารย์ จิตสุภา  กิติผดุง
14. อาจารย์ ชุติมา  ศรีสุข
15. อาจารย์ ฐิญาณา  สุภัทรชยาภูมิ
16. อาจารย์ ณภัทรรัตน์  ไชยอัครกัลป์
17. อาจารย์ ณัชวดี  จันทร์ฟอง
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถนอมศักดิ์  ศรีจันทรา
19. อาจารย์ ทิพวรรณ  เดชสงค์
20. รองศาสตราจารย์ ธงชัย  แก้วพินิจ
21. อาจารย์ ธรรมนูญ  สะเทือนไพร
22. อาจารย์ นพรัตน์  สำเภา
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤภัทร  ตั้งมั่นคงวรกูล
24. อาจารย์ นวภัทร  ภัทรสุนทร
25. อาจารย์ นันทพร  ศรจิตติ
26. นางสาว ประพาฬรัตน์  ยงมานิตชัย
27. อาจารย์ ปริญวิทย์  นุราช
28. อาจารย์ ปองทิพย์  เทพอารีย์
29. อาจารย์ ปาริชาติ  คลี่ฉายยา
30. อาจารย์ ปิยะ  บูชา
31. อาจารย์ พรพรรณ  สวัสดิสิงห์
32. อาจารย์ พรพรรณ  จรัสสิงห์
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรี  ปรีดาสุริยะชัย
34. อาจารย์ พิชชาดา  ประสิทธิโชค
35. อาจารย์ มาลินี  ลีโทชวลิต
36. อาจารย์ รณยุทธ  เอื้อไตรรัตน์
37. อาจารย์ วรสรณ์  เนตรทิพย์
38. อาจารย์ วัชรพงศ์  แสงอ่อน
39. อาจารย์ ศักดิพงศ์  พันธ์ไผ่
40. อาจารย์ ศิริขวัญ  นครสวรรค์
41. อาจารย์ ศิริรัตน์  วชิรเลอพันธุ์
42. อาจารย์ สราวุฒิ  ตรีศรี
43. นางสาว สาริสา  เรืองศรี
44. อาจารย์ สิริรัตน์  จรรยารัตน์
45. นาย สุเมธ  โอสถานนท์
46. อาจารย์ สุกานดา  อินนาจักร
47. นางสาว สุดฤทัย  จันทร์แช่มช้อย
48. อาจารย์ สุทธิพงศ์  วรอุไร
49. อาจารย์ สุนทรี  สกุลพราหมณ์
50. อาจารย์ สุพัตรา  อารีกิจ
51. นาย อธิปัตย์  สมิททองคำ
52. อาจารย์ อรรคพล  วณิกสัมบัน
53. อาจารย์ อรุโณทัย  พยัคฆพงษ์
54. อาจารย์ อาจารีย์  ช่างประดับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม “SWU - BEST: Effective Online Teaching” รุ่น 3  

กลับมาอีกครั้งกับโครงการอบรม “SWU - BEST: Effective Online Teaching”

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอเชิญชวนคณาจารย์ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการในรุ่นแรก และรุ่น 2  หรือเข้าร่วมแล้วแต่ยังเรียนไม่จบหลักสูตร  เข้าร่วมโครงการอบรม “SWU - BEST: Effective Online Teaching” ใน รุ่น 3  ซึ่งจะเปิดระบบ https://moodle.swu.ac.th ให้เข้าเรียนได้ผ่านออนไลน์  ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564  และสามารถเรียนได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

**สำหรับอาจารย์ที่เริ่มเรียนไปแล้วในรุ่น 1 หรือรุ่น 2 แต่ยังไม่จบ  สามารถกลับมาเรียนต่อได้ในรุ่น 3 โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่  (เรียนต่อจากเดิม)**

#SWUBEST #EffectiveOnlineTeaching #ทีมมศว

 

โครงการอบรม “SWU - BEST: Effective Online Teaching” รุ่น 2  

กลับมาอีกครั้งกับโครงการอบรม “SWU - BEST: Effective Online Teaching”

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอเชิญชวนคณาจารย์ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการในรุ่นแรก  หรือเข้าร่วมแล้วแต่ยังเรียนไม่จบหลักสูตร  เข้าร่วมโครงการอบรม “SWU - BEST: Effective Online Teaching” ใน รุ่น 2  ซึ่งจะเปิดระบบ https://moodle.swu.ac.th ให้เข้าเรียนได้ผ่านออนไลน์  ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563  และสามารถเรียนได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

**สำหรับอาจารย์ที่เริ่มเรียนไปแล้วในรุ่น 1 แต่ยังไม่จบ  สามารถกลับมาเรียนต่อได้ในรุ่น 2 โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่  (เรียนต่อจากเดิม)**

#SWUBEST #EffectiveOnlineTeaching #ทีมมศว

 

 ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้ผ่านโครงการ “SWU – BEST: Effective Online Teaching” เข้าร่วม คลินิกปรึกษาวิชาการ กับผู้เชี่ยวชาญ ผ่านระบบออนไลน์ 

เพื่อให้คำปรึกษากับผู้เข้าร่วมโครงการอบรม “SWU – BEST: Effective Online Teaching” ที่มีคำถามที่อยากจะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ  หลังจากได้นำเรื่องที่ได้อบรมไปลองปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอน  หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปแล้วบนระบบ Moodle  ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาจึงได้กำหนดจัดคลินิกปรึกษาวิชาการ โดยมีหัวข้อการจัดคลินิกดังต่อไปนี้                     

♦  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์    

                
♦  การผลิตและการสร้างสรรค์ Infographic อย่างง่าย  และการออกแบบ PowerPoint เพื่อช่วยในการเรียนการสอน  


♦  เทคนิคการผลิตสื่อออนไลน์  เพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้เรียน                    


♦  Develop Online learning Course on LMS                    


♦  Active learning in online classes: stimulate student’s interaction, group discussion


โดยในแต่ละหัวข้อมีกำหนดจัดคลินิก 2 ครั้ง ผู้สนใจสามารถเข้าวันใดก็ได้หรือทั้งสองวัน  วันและเวลาในการจัดคลินิกแสดงดังรูป  สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยสแกน QR code

***ลิงค์สำหรับการเข้าร่วม คลินิกปรึกษาวิชาการ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง***

ติดต่อสอบถาม
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี (ตึก 9)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
  วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 8.30-16.30 น. 
โทร.02-649-5000 ต่อ 15665
โทรสาร 02-258-9582