การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ประกาศจากวิชาการ
► แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
► แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 2)
► แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 3)

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
► มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 1)
► มาตรการดูแลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 2)
► แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
► การปิดทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)
► การปิดทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
► ขยายเวลาการปิดทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6)
► ขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7)
► แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะการแพร่ะระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)
► มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 9)
► แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)
► แนวทางการจัดการเรียน การสอน ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11)
► แนวปฏิบัติในช่วงการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 12)

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 15)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโรค COVID-19