โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "สนุกวิทย์ พิชิตภัยธรรมชาติ"

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์) เป็นตัวแทนในการเปิดงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "สนุกวิทย์ พิชิตภัยธรรมชาติ" วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้จัดงาน

     

     

          

     

     

     

     

ภาพถ่าย: ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร