โครงการส่งเสริมอาจารย์ให้มีสมรรถนะฯ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ให้ได้ ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF

             โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามกรอบมาตฐาน UKPSF ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น2 คณะศึกษาศาสตร์

     

     

     

     

     

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ภาพถ่าย