What is UKPSF?

      

การขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์

ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

เป็นหนึ่งในนโยบาย SWU - BEST  เพื่อมุ่งพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้มีความเป็นเลิศในด้านการสอน 
โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรด้านวิชาการได้รับการรับรองสมรรถนะและประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

การรับรองสมรรถนะอาจารย์ และแบ่งคณาจารย์ตามความเชี่ยวชาญออกเป็น 4 ระดับ (ซึ่งใกล้เคียงกับแนวทางของ สป.อว. ที่แบ่งเป็น 4 ระดับ) คือ
AFHEA – Associate Fellow of the Higher Education Academy
FHEA –   Fellow of the Higher Education Academy
SFHEA – Senior Fellow of the Higher Education Academy
PFHEA – Principal Fellow of the Higher Education Academy

ระดับที่ได้รับการรับรอง จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะ UKPSF ที่ยังปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย
Fellow 145
Senior Fellow 65
Principle Fellow 1
Total 211

                                                                    ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566
 


คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานประเทศราชอาณาจักร (UKPSF)

ระดับ Fellow (Descriptor 2)

  1. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและมีประสบการณ์สอนไม่ต่ำกว่า 5 ปี
    (สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทีมีประสบการณ์การสอนระหว่าง 3 – 5 ปี หากทางส่วนงานพิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมรรถนะเพียงพอ สามารถขอให้ส่วนงานทำบันทึกรับรองประกอบการสมัคร)
  2. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาของตนเองและประยุกต์ใช้ได้ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ ประสบความสำเร็จในการออกแบบกิจกรรม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผู้เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ สามารถวัดและประเมินโดยใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning outcome) ของรายวิชา เปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการวิจัยการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร

ระดับ Senior Fellow (Descriptor 3)

ผู้สมัครระดับ Senior Fellow มีคุณสมบัติเหมือน Fellow  ข้างต้น และเพิ่มเติมในด้าน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนเอง และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์มีการนำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการประสานงาน การสนับสนุน การดูแลและให้คำแนะนำ การบริหารจัดการ และ/หรือการเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้กับผู้อื่นทั้งแบบรายบุคคลหรือกลุ่ม

       

การสมัครขอรับรองสมรรถนะอาจารย์ตามเกณฑ์ UKPSF

1. ฝ่ายวิชาการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ UKPSF
2. คณาจารย์สมัครเข้าร่วมโครงการการเขียนขอรับรองสมรรถนะ UKPSF
3. ฝ่ายวิชาการจะติดต่อสื่อสารกับคณะและอาจารย์ผู้สมัครขอรับรองสมรรถนะ UKPSF เพื่อแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ทางบันทึกและอีเมล

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัคร UKPSF เพิ่มเติมได้ที่ นางสาวมุทิตา เดโชเกียรติถวัลย์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15617 หรือ 086-523-1660 email: mutita@g.swu.ac.th ID Line: d_mutita

♦ อาจารย์ที่ได้รับการรับรองฯ UKPSF ในระดับ PFHEA 
             ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework; UKPSF) ในระดับ Principal Fellow of the Higher Education Academy (PFHEA) จากสถาบัน Advance Higher Education (AdvanceHE) ในเดือน มีนาคม 2563
             ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ เป็นคนไทยคนที่ 2 ที่ได้รับการรับรองคุณภาพฯ ระดับ PFHEA จากทั้งหมด จำนวน 1,200 คน ทั่วโลก

                                                                                    

 

♦ อาจารย์ที่ได้รับการรับรองฯ UKPSF ในระดับ SFHEA 

รุ่นที่ 1

                                                                                  
 รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์               ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ                        รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข                          รศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม                      รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
         คณะแพทยศาสตร์                                     คณะแพทยศาสตร์                                       คณะกายภาพบำบัด                                  คณะแพทยศาสตร์                                 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

                                                                                      
 รศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด                              อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง                      ผศ.ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา                 ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร                             ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม
         คณะแพทยศาสตร์                                           คณะศึกษาศาสตร์                                 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                         คณะวิศวกรรมศาสตร์                                     คณะมนุษยศาสตร์

                                                                                     
              รศ.ดร.สกล วรเจริญศรี                           รศ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์                            ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี                              ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด                             รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
                 คณะศึกษาศาสตร์                                   คณะศึกษาศาสตร์                            วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์                             คณะพละศีกษา                                     คณะสังคมศาสตร์

                                                                                       
      รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร                           ผศ.ดร.วิชชุดา กิจธรธรรม                            อ.ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล                           รศ.ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย                          รศ.ดร.จันจิรา จับศิลป์
            คณะวิทยาศาสตร์                           สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา                     คณะเภสัชศาสตร์                                    คณะแพทยศาสตร์                                     คณะวิศวกรรมศาสตร์


     
      ผศ.ดร.อัมพร  จาริยะพงศ์สกุล
            คณะแพทยศาสตร์

 

รุ่นที่ 2 , รุ่นที่ 3 และ 4

                                                                                           
                 รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช                            ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์                    ผศ.ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์                    ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ                       ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
              สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                                  คณะวิทยาศาสตร์                                      คณะศึกษาศาสตร์                                   คณะกายภาพบำบัด                                คณะทันตแพทยศาสตร์

                                                                                                   
           รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ                         รศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์                               ผศ.ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล                        รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์                       ผศ.ดร.ศุจิมน ตันวิเชียร
             คณะแพทยศาสตร์                                     คณะวิทยาศาสตร์                                               คณะศึกษาศาสตร์                                    คณะทันตแพทยศาสตร์                                  คณะเภสัชศาสตร์                               

                                                                                                                           
         รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์                        อาจารย์ ดร.พองาม วีรุตมเสน                          ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ                           ผศ.ดร.สุจิตรา ศรีสังข์                              ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน
            คณะวิศวกรรมศาสตร์                               วิทยาลัยอุสาหกรรมสร้างสรรค์             วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน                      บัณฑิตวิทยาลัย                                   คณะทันตแพทยศาสตร์

                                                                                              
         อาจารย์ ดร.เมทินี ทนงกิจ                           รศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล                       ผศ.ดร.ปิยวดี มากพา                           รศ.ดร.สุกัญญา  เรืองจรูญ                       ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
            สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                                   บัณฑิตวิทยาลัย                                  คณะศิลปกรรมศาสตร์                              คณะมนุษยศาสตร์                                          คณะศึกษาศาสตร์

                                                                                                                        
ผศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว                 รศ.ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล                           ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย                     ผศ.ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช                           ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ
            สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                                    คณะวิทยาศาสตร์                                        คณะศิลปกรรมศาสตร์                           คณะพยาบาลศาสตร์                                    คณะพลศึกษา

                                                                                                                        
        ผศ.ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ                       รศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล                         ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์                   ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย                             ศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์
           คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม                                  คณะศึกษาศาสตร์                                        คณะวิทยาศาสตร์                                  คณะมนุษยศาสตร์                                     คณะศึกษาศาสตร์

                                                                                                                          
             ผศ.ดร.อรอุมา เจริญสุข                                   รศ.ดร.วิชชากร จารุศิริ                             ผศ.ดร. นพดล อินทร์จันทร์                             รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์                             ผศ.ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง
               คณะศึกษาศาสตร์                                    คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ                      วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม                     คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม                            คณะศึกษาศาสตร์

                                                                                                                           
  อาจารย์ ดร. ว่าที่ร.ต.ชินะโอภาส สะพานทอง            อาจารย์ ดร.ธนากร ทองประยูร                     ผศ.ดร.กนกอร รุ่งโรจน์งามเจริญ                ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า                      รศ.ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน
                   คณะพลศึกษา                             วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน                      คณะมนุษยศาสตร์                                  คณะศิลปกรรมศาสตร                                   คณะแพทยศาสตร์

                                          

      ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม                           ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
             คณะทันตแพทยศาสตร์                       สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

♦ อาจารย์ที่ได้รับการรับรองฯ UKPSF ในระดับ FHEA 

                                                                                                      
          รศ.ดร.ทวีชัย  อวยพรกชกร                อาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล                 อาจารย์ ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง                       ผศ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล                               ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
             คณะวิศวกรรมศาสตร์                                     คณะมนุษยศาสตร์                                        คณะมนุษยศาสตร์                                    คณะกายภาพบำบัด                                            คณะเศรษฐศาสตร์    

                                                                                                                                  
              ผศ.ดร.จิตติมา มานะกิจ                           ผศ.ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล                           ผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย์                    อาจารย์ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค                      อาจารย์ ดร.อรุโณทัย พยัคฆพงษ์
                 คณะเภสัชศาสตร์                                         คณะพยาบาลศาสตร์                                      คณะเภสัชศาสตร์                             สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                                    สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

                                                                                                                                 
          ผศ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล                  อาจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล                        ผศ.ดร.ลลิตา วีระเสถียร                          อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์                          ผศ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท
                คณะวิทยาศาสตร์                                คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม                                     คณะเภสัชศาสตร์                                        คณะกายภาพบำบัด                                         คณะเศรษฐศาสตร์

                                                                                                                                 
       อาจารย์ อัจฉรา วุฒิประสิทธิผล                  อาจารย์ ศิรินทร์ บุษยามานนท์                  อาจารย์ ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์                              รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ                       ผศ.ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน              คณะแพทยศาสตร์                                     สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                                    สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                          คณะแพทยศาสตร์

                                                                                                                                
            ผศ.ดร.พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ                        ผศ.ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา                             ผศ.ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล                           รศ.ดร.อรินทม์​ งามนิยม                          ผศ.ดร.ขวัญนันท์ นันทวิสัย
               คณะศิลปกรรมศาสตร์                            คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ                                    คณะศึกษาศาสตร์                                 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ                             คณะแพทยศาสตร์

                                                                                                                                 
                รศ.ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์                          ผศ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด                              อาจารย์ ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์                       อาจารย์ รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์                    ผศ.ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
                  คณะวิศวกรรมศาสตร์                        คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ                               วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                                สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                                คณะแพทยศาสตร์


                                                                                                  
               อาจารย์ ดร.จิตสุภา กิติผดุง                  อาจารย์ ดร.จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด                         อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์                      อาจารย์ พญ จัญจุรี อัศวุตมางกุร                        ผศ.ดร. วิศรุตตา อัตถากร
                สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                       คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ                                    คณะศึกษาศาสตร์                      ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน                    คณะวิทยาศาสตร์

                                                                                                                                  
                 อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข                          ผศ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ                       อาจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ                     อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี                          อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ลิ้มตระกูล
            วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์                      สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                               สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้                                   คณะเศรษฐศาสตร์                                     คณะแพทยศาสตร์

                                                                                                                                  
            อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร                 อาจารย์ ดร.บงกช บุญบูรพงศ์                                 ผศ.ดร.ชูเดช โลศิริ                                ผศ.ดร. แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี                       ผศ.ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์
              วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม                          คณะวิทยาศาสตร์                                            คณะสังคมศาสตร์                                          คณะศึกษาศาสตร์                                คณะศิลปกรรมศาสตร์

                                                                                                                                    
                     ผศ.ดร.นำคุณ ศรีสนิท                              ผศ.ดร.ดวงแข​ บุตรกูล                              อาจารย์ ดร.ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม                          ผศ.ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกล                  รศ.ดร. สุภาภรณ์​ ศิลา​เลิศ​เดชกุล
                     คณะวิศวกรรมศาสตร์                        วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์                              คณะพยาบาลศาสตร์                                         คณะมนุษยศาสตร์                                         คณะพลศึกษา​

 

                                                                                                                                   
                  อาจารย์ ดร.กรกฤช มีมงคล​                         อาจารย์ ดร. วีรยา ประโมทยกุล                        ผศ.ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี                    ผศ.ดร.พรพิมล ประยงค์พันธ์                          ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์
          วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน                       คณะกายภาพบำบัด                                    วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                                     คณะวิทยาศาสตร์                                    คณะศึกษาศาสตร์

 

                                                                                                    
                   อาจารย์ชไมพร ดิสถาพร                      อาจารย์ ดร.สยุมพร ฉันทสิทธิพร                     ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์                     ผศ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์                            ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล                                                   คณะศึกษาศาสตร์                                       คคณะมนุษยศาสตร์                                    คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม                          สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์                       คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม    
 

                                                                                                                                                
                     รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร                             ผศ.กริช ราชประสิทธิ์                                  ผศ.ดร.อารมย์ จันทะสอน                            อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ ปะธิเก                      ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
                        คณะสังคมศาสตร์                   วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน                        วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                                     คณะพยาบาลศาสตร์                                 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

                                                                                                                                            
            อาจารย์ ดร.ศรีศุภางค์ ทิ้วสุวรรณ                   อาจารย์ ดร.ปัญญา ไวยบุญญา                           ผศ.ดร.อมราพร สุรการ                                  ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช                  ผศ.ดร.สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล
                      คณะวิศวกรรมศาสตร์                               วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                                      บัณฑิตวิทยาลัย                                              คณะเศรษฐศาสตร์                                 คณะมนุษยศาสตร์

                                                                                                                                             
  อาจารย์ ดร.มานิตา ศรีสิตานนท์ เหลืองกระจ่าง           ผศ.ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข                           รศ.ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง                                   ผศ.พญ.ปิยนันท์ ชนไมตรี                  อาจารย์ ดร.วชิรพงษ์ แหยมตุ้ย
                     คณะศึกษาศาสตร์                                     คณะศิลปกรรมศาสตร์                                  คณะศึกษาศาสตร์                                              คณะแพทยศาสตร์                วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

                                                                                                                                           
            อาจารย์ ดร.ปนัดดา ประทุมรัตน์                         ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา                        ผศ.ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข                           อาจารย์ ดร.ชัชฎาภรณ์ พิณทอง                       ผศ.ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์
    วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน                        คณะเศรษฐศาสตร์                                  คณะศึกษาศาสตร์                                             คณะวิทยาศาสตร์                                     คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
                                                                                                                                     
              ผศ.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์                                 ผศ.ดร.ชไมพร สุขแจ่มศรี                     ผศ.ดร.นพ.กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์                       ผศ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์                           อาจารย์ สุวัฒน์ จิตรดำรงค์
           สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์                               คณะวิศวกรรมศาสตร์                                    คณะแพทยศาสตร์                                        คณะเศรษฐศาสตร์                                         คณะกายภาพบำบัด
 
                                                                                                                                        
           ผศ.ดร.ภัทรายุ แต่บรรพกุล                              ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา                                  ผศ.ดร.ดวงใจ จงธนากร                                   อาจารย์ ดร. ชุติอร ซาวีนี                               ผศ.ดร. วัฒนพร พัฒนภักดี
              คณะทันตแพทยศาสตร์                                    บัณฑิตวิทยาลัย                                           คณะศึกษาศาสตร์                              วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน                        คณะเภสัชศาสตร์

                                                                                                                                          
            ผศ.ดร. บุญตา ฉัตร์วีระสกุล                                ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ปีปทุม                                 ผศ.ดร. สามมิติ สุขบรรจง                             รศ.ดร. สุวรา วัฒนพิทยกุล                            ผศ.ดร. ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
                 คณะเภสัชศาสตร์                                                คณะพลศึกษา                                     วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม                             คณะแพทยศาสตร์                                    สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

                                                                                                                                      
         อาจารย์ พญ.พชรพรรณ สาริสุต                           ผศ.ดร. จันตรี ผลประเสริฐ                       ผศ.ดร. อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล                            อาจารย์ วนารัตน์ น้อยเล็ก                             ผศ.ดร. ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน                      คณะวิทยาศาสตร์                  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร              คณะมนุษยศาสตร์                                         คณะศึกษาศาสตร์

                                                                                                                                     
            ผศ.ดร. สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์                         ผศ.ดร. ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์                          อาจารย์ ดร. สุกัญญา อินทรภักดิ์                     ผศ.ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์                          ผศ.ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล
                    คณะวิทยาศาสตร์                                            คณะสังคมศาสตร์                                           คณะวิทยาศาสตร์                                      คณะวิทยาศาสตร์                                          คณะศึกษาศาสตร์

                                                                                                                                     
                 ผศ.ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี                                     ผศ.ดร. ฌานิก หวังพานิช                             อาจารย์ ดร. สุณิสา สุมิรัตนะ                      ผศ.ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ                           ผศ.ดร. กิตติพล ฐิโนทัย
                    คณะกายภาพบำบัด                                       คณะศิลปกรรมศาสตร์                                     คณะศึกษาศาสตร์                                      คณะกายภาพบำบัด                                        คณะมนุษยศาสตร์

                                                                                                                                       
              Dr. BUI THI MINH TAM                         อาจารย์ พญ. กอบกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา                        ผศ.ดร. ดวงใจ สีเขียว                           อาจารย์ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์                    ผศ.ดร. วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์
                   คณะเศรษฐศาสตร์                              ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน                        คณะศึกษาศาสตร์           คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ     คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

                                                                                                                                         
   Assistant Professor Dr. Kanu Priya Mohan         ผศ.ดร. ประพีร์ อภิชาติสกล                     อาจารย์ ดร. ประภัสสร ยอดสง่า                    ผศ.ดร. สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร                       ผศ.ดร. วราภรณ์ วิยานนท์
             สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์                                คณะสังคมศาสตร์                                          วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                                  คณะกายภาพบำบัด                                      คณะวิทยาศาสตร์

                                                                                                                                            
               ผศ.ดร. กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์                               ผศ.ดร. ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล               อาจารย์ ดร. อาภาพรรษ์ เรืองกุล                          ผศ.ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ                             ผศ.ดร. ประมา ศาสตระรุจิ 
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร     คณะมนุษยศาสตร์                                  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์                      วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

                                                                                                                                         
       ผศ.ดร. สายธิดา ลาภอนันตสิน                        ผศ.ดร.ทพญ.มานิสา  ศรีชลเพ็ชร์                     อาจารย์ ปริญญา ฉิมบรรเลง                              ผศ.ดร. เทพิกา รอดสการ                                 ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
            คณะกายภาพบำบัด                                         คณะทันตแพทยศาสตร์                                   คณะมนุษยศาสตร์                                        คณะศิลปกรรมศาสตร์                                    สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมอบรางวัลให้กับอาจารย์ผู้ได้รับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ SFHEA 

► สภามหาวิทยาลัยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร 

► ได้รับรางวัลบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

► เข้าร่วมโครงการ THAILAND PSF NETWORK AdvanceHE Host by Suranaree University of Technology

► ได้รับรางวัลด้านการเรียนการสอนดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

► การอบรมให้เข้าใจถึงเกณฑ์ UKPSF วิธีเขียนเพื่อขอรับรองสมรรถนะอาจารย์ รุ่นที่ 1

ดูงานและเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง UKPSF ที่ประเทศอังกฤษ