รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองการขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)ในระดับ Fellow

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด รุ่น หมายเหตุ

1

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อวยพรกชกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3

 

2

อาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล

คณะมนุษยศาสตร์

2

ลาออก
3

อาจารย์ ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง

คณะมนุษยศาสตร์

2  
4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล

คณะกายภาพบำบัด

3  
5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ

คณะเศรษฐศาสตร์

2  
6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา มานะกิจ

คณะเภสัชศาสตร์

2  
7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล

คณะพยาบาลศาสตร์

2  
8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล พันธุเวทย์

คณะเภสัชศาสตร์

2  
9

อาจารย์ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3  
10

อาจารย์ ดร.อรุโณทัย พยัคฆพงษ์

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3  
11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

คณะวิทยาศาสตร์

2  
12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 3  
13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา วีระเสถียร

คณะเภสัชศาสตร์ 2  
14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ 2  
15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท

คณะเศรษฐศาสตร์ 2  
16

อาจารย์ อัจฉรา วุฒิประสิทธิผล

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

2  
17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรินทร์ บุษยามานนท์

คณะแพทยศาสตร์

3  
18

อาจารย์ ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3  
19

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3  
20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล

คณะแพทยศาสตร์

3  
21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

3  
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3  
23

อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล

คณะศึกษาศาสตร์ 3  
24 รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทม์​ งามนิยม คณะวัฒนธรรม​สิ่งแวดล้อม​และการท่อง​เที่ยว​เชิงนิเวศ​ 2  
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญนันท์ นันทวิสัย คณะแพทยศาสตร์ 

3

 
26 รองศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2

 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรกมน หนูเอียด คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

3

 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

3

 

29

อาจารย์ รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3

 

30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล

คณะแพทยศาสตร์

3

 

31

อาจารย์ ดร.จิตสุภา กิติผดุง 

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3

 

32

อาจารย์ ดร.จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2

 

33

อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์

คณะศึกษาศาสตร์

2

 

34

อาจารย์ พญ จัญจุรี อัศวุตมางกุร

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

2

 

35

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุตตา อัตถากร

คณะวิทยาศาสตร์

3

 

36

อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

2

 

37

อาจารย์ ดร.สุพัตรา อารีกิจ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3

 

38

อาจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

3

 

39

อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี

คณะเศรษฐศาสตร์

2

 

40

อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ลิ้มตระกูล

คณะแพทยศาสตร์

2

 

41

อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

2

 

42

อาจารย์ ดร.บงกช บุญบูรพงศ์

คณะวิทยาศาสตร์

2

 

43

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเดช โลศิริ

คณะสังคมศาสตร์

3

 

44

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี

คณะศึกษาศาสตร์

2

 

45

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

2

 

46

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำคุณ ศรีสนิท

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2

 

47

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข​ บุตรกูล

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

2

 

48

อาจารย์ ดร.ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม

คณะพยาบาลศาสตร์

3

 

49

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกล

คณะมนุษยศาสตร์

3

เกษียณ

50

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์​ ศิลา​เลิศ​เดชกุล

คณะพลศึกษา​

2

 
51 อาจารย์ ดร.กรกฤช มีมงคล​ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

4

 
52 อาจารย์ ดร. วีรยา ประโมทยกุล คณะกายภาพบำบัด

3

 
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

4

 
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ประยงค์พันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

4

 
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กองศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์

3

 
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชไมพร ดิสถาพร คณะศึกษาศาสตร์

3

 
57 อาจารย์ ดร.สยุมพร ฉันทสิทธิพร คณะมนุษยศาสตร์

4

 
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

4

 
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

3

 
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

4

 
61 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ดาบเพชร คณะสังคมศาสตร์

4

 
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริช ราชประสิทธิ์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

4

 
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารมย์ จันทะสอน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

4

 
64 อาจารย์ ดร. วิไลวรรณ ปะธิเก คณะพยาบาลศาสตร์

4

ลาออก
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

4

 
66 อาจารย์ ดร. ศรีศุภางค์ ทิ้วสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

3

 
67 อาจารย์ ดร. ปัญญา ไวยบุญญา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

4

 
68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมราพร สุรการ บัณฑิตวิทยาลัย

4

 
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐญา ประไพพานิช คณะเศรษฐศาสตร์

4

 
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล คณะมนุษยศาสตร์

4

 
71 อาจารย์ ดร.มานิตา ศรีสิตานนท์ เหลืองกระจ่าง สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

4

 
72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิธรรม โรหิตะสุข คณะศิลปกรรมศาสตร์

4

 
73 รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง คณะศึกษาศาสตร์

4

 
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนันท์ ชนไมตรี คณะแพทยศาสตร์

4

 
75 อาจารย์ ดร. วชิรพงษ์ แหยมตุ้ย วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 4  
76 อาจารย์ ดร. ปนัดดา ประทุมรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 4  
77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล เฮงพัฒนา

คณะเศรษฐศาสตร์

3  
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาวัลย์ หาญขจรสุข

คณะศึกษาศาสตร์

4  
79 อาจารย์ ดร. ชัชฎาภรณ์ พิณทอง คณะวิทยาศาสตร์

4

 
80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัยนา ภูยุทธานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

4

 
81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

4

 
82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชไมพร สุขแจ่มศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

4

 
83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ.กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์

4

 
84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์

3

 
85 อาจารย์ สุวัฒน์ จิตรดำรงค์ คณะกายภาพบำบัด

4

 
86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรายุ แต่บรรพกุล คณะทันตแพทยศาสตร์

4

 
87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย

4

 
88 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ จงธนากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 4  
89 อาจารย์ ดร. ชุติอร ซาวีนี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 4  
90 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพร พัฒนภักดี คณะเภสัชศาสตร์

4

 
91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญตา ฉัตร์วีระสกุล คณะเภสัชศาสตร์

4

 
92 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปีปทุม คณะพลศึกษา

4

 
93 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สามมิติ สุขบรรจง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

4

 
94 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรา วัฒนพิทยกุล คณะแพทยศาสตร์

3

 
95 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐาศุกร์ จันประเสริฐ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

4

 
96 อาจารย์ พชรพรรณ สาริสุต ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

4

 
97 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันตรี ผลประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์

3

 
98 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

3

 
99 อาจารย์ วนารัตน์ น้อยเล็ก คณะมนุษยศาสตร์

4

 
100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์

4

 
101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ คณะวิทยาศาสตร์

4

 
102 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์ คณะสังคมศาสตร์

4

 
103 อาจารย์ ดร. สุกัญญา อินทรภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์

4

 
104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์

3

 
105 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล คณะศึกษาศาสตร์

4

 
106 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี คณะกายภาพบำบัด

4

 
107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฌานิก หวังพานิช คณะศิลปกรรมศาสตร์

4

 
108 อาจารย์ ดร. สุณิสา สุมิรัตนะ คณะศึกษาศาสตร์

4

 
109 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ คณะกายภาพบำบัด

4

 
110 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล ฐิโนทัย คณะมนุษยศาสตร์

4

 
111 Dr. BUI THI MINH TAM คณะเศรษฐศาสตร์

4

 
112 อาจารย์ พญ. กอบกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 4  
113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ สีเขียว คณะศึกษาศาสตร์

4

 
114 อาจารย์ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4  
115 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

5

 
116 Assistant Professor Dr. Kanu Priya Mohan สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

5

 
117

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพีร์ อภิชาติสกล

คณะสังคมศาสตร์ 4  
118 อาจารย์ ดร. ประภัสสร ยอดสง่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

4

 
119 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร คณะกายภาพบำบัด

5

 
120 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ วิยานนท์ คณะวิทยาศาสตร์

3

 
121 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4  
122 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3  
123 อาจารย์ ดร. อาภาพรรษ์ เรืองกุล คณะมนุษยศาสตร์

5

 
124 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 4  
125 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประมา ศาสตระรุจิ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 5  
126 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายธิดา ลาภอนันตสิน คณะกายภาพบำบัด

5

 
127 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.มานิสา  ศรีชลเพ็ชร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

4

 
128 อาจารย์ ปริญญา ฉิมบรรเลง คณะมนุษยศาสตร์

5

 
129

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพิกา รอดสการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4  
130 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 5  

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

กลับสู่   SWU-BEST  UKPSF  Effective Online Teaching