รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองการขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)
ในระดับ Principle Fellow

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด รุ่น
1

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

1

 

กลับสู่   SWU-BEST  UKPSF  Effective Online Teaching