โครงการส่งเสริมอาจารย์ให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการการเรียนการสอนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้"

             ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมอาจารย์ให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 หัวข้อ "การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้" ณ ห้อง 303W ชั้น 3 อาคารเรียนรวม Learning Tower มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

     

     

     

     

     

ภาพถ่าย: ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร