โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด) เป็นประธานเปิดงาน โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7
อาคารพิพัธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์แก่เด็กนักวิทยาศาสตร์
อาทิ ครูที่ไม่มีลมหายใจ เพื่อเข้าใจความหมายของคำว่าอาจารย์ใหญ่ ซึ่งมีนักเรียนจาก 16 โรงเรียน ร่วมร้อยกว่าคนเข้าร่วมโครงการ

     

     

     

     

          

     

     

     

     

     

     

 

ภาพถ่าย: ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร