พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน UKPSF

          พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standards Framework; UKPSF) ในระดับ Senior fellow จากสถาบัน Advance Higher Education (AdvanceHE) จำนวน 21 ราย ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ภาพถ่าย: ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร